Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkocki" na angielski

Wyszukaj szkocki w: Definicja Synonimy
Scottish
Scots
Dobrze urodzona Angielka i pospolity szkocki przestępca.
An englishwoman of fine breeding and a common scottish criminal.
Rząd szkocki musiał zatem wykonać dodatkową ciężką pracę, aby utrzymać podstawowe usługi publiczne w Szkocji.
The Scottish government has therefore had to work extra hard to succeed in maintaining Scotland's vital public services.
Znakomicie, ma doskonały szkocki akcent.
Well, she has the best Scots accent.
Oto nadchodzi, a z nim szkocki dowódca, kapitan Jamy.
Here he comes, and the Scots captain, Captain Jamy, with him.
Może jego szkocki zamek przyjechał tu razem ze złym duchem.
Maybe the Scottish castle came complete with a poltergeist.
"Hannah, moja najdroższa, to jest niezwykle rzadki szkocki oset".
"Hannah, my love, this is the ekstremely rare Scottish floral budwissel".
Jeśli szkocki sojusz jest wart, by go ratować, musimy wysłać żołnierzy.
If the scottish alliance is worth saving, We need to send troops.
Ostatnio szkocki rząd ogłosił, że nowy armator ma wznowić usługę promową pomiędzy Rosyth a Zeebrugge.
The Scottish Government recently announced that a new operator is to resume a ferry service between Rosyth and Zeebrugge.
Jesteś gotowa na twój szkocki masaż?
Are you ready for your Scottish massage?
Przeprowadził więc starożytny szkocki rytuał. Pokrył relikt krwią Siobhan, zamykając tym sposobem portal.
So he conducted an ancient Scottish ritual and covered the relic in Siobhan's spilled blood, sealing the portal shut.
Bo on jest cały tłusty i szkocki.
Well, he's all fat and Scottish.
Brak dowodów na aktywne monitorowanie przez rząd szkocki ewentualnego subsydiowania skrośnego przewozu pojazdów.
There is no evidence that the Scottish Government has been actively monitoring possible cross-subsidisation of the vehicle business.
Na drugim brzegu Morza Północnego, w kraju podobnej wielkości, rząd szkocki wnosi istotny przyczynek w walkę ze zmianami klimatu.
Across the North Sea, in a country of similar size, the Scottish Government is making a vital contribution to climate change efforts.
Rodzinny strój amerykański czy szkocki kilt?
Native American headdress or Scottish kilt?
Zawsze był ślepy na to, jak szkocki sojusz drenował nasz kraj.
He's always been blind to the drain the Scottish alliance has been on our country.
Będący szkocki i żydowski, dwa rasowe stereotypy za jednego cenę, może najlepsza wartość w cmentarzu dziś rano.
Being Scottish and Jewish, two racial stereotypes for the price of one, perhaps the best value in the graveyard this morning.
Tubylczy Amerykański Pióropusz czy szkocki kilt?
Native American headdress or Scottish kilt?
To Angus Podgorny, niepozorny szkocki krawiec.
IT'S ANGUS PODGORNY, THE PLUCKY LITTLE SCOTTISH TAILOR
I wreszcie biskup Kennedy, niepasteryzowany szkocki ser, moczony w whisky i nazwany na cześć 15-sto-wiecznego biskupa z St Andrews.
And finally, Bishop Kennedy, an unpasteurised Scottish cheese, washed in whisky and named after a 15th-century bishop from St Andrews.
Rząd szkocki popiera program, którego celem jest promowanie zatrudnienia i społeczności lokalnych, poprawa systemu nauczania i umiejętności oraz inwestowanie w innowacyjność i przyszłościowe przemysły.
The Scottish Government is pushing forward a programme aimed at supporting jobs and communities, strengthening education and skills, and investing in innovation and the industries of the future.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2417. Pasujących: 122. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo