Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkodliwych skutków" na angielski

Wyszukaj szkodliwych skutków w: Definicja Synonimy
harmful effects
harmful effect
adverse effect
detrimental effect
damaging effect
adverse effects
injurious effect
harmful consequences
harmful impact
adverse consequences
damaging consequences
alcohol-related
harm
Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy wspiera projekty edukacyjne i informacyjne służące poszerzeniu wiedzy obywateli na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu.
The Community Tobacco Fund does support projects on improving public awareness of the harmful effects of tobacco consumption through education and information.
By chronić od szkodliwych skutków palenia tytoniu możliwie najwięcej grup ludności, szczególnie dzieci, potrzebujemy więcej kampanii zwiększających świadomość społeczną.
In order to protect as many sections of the population as possible and, in particular, children from the harmful effects of tobacco smoke, we need more campaigns to raise public awareness.
Ocena ryzyka ma wykazać, że pestycydy nie mają szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
The risk assessment shall prove that a pesticide has no harmful effect on human health and the environment.
Ocenę dotkliwości możliwej szkody wyznacza się niezależnie od możliwości wystąpienia szkodliwych skutków.
The estimation of the severity of the harmful effects is performed independently of the possibility of the harmful effect occurring.
Zgodnie z tą opinią stosowanie tego preparatu nie ma szkodliwych skutków dla wymienionej dodatkowej kategorii zwierząt.
According to that opinion, the use of that preparation does not have an adverse effect on these additional animal categories.
W związku z tym jej umowy PPA nie miałyby żadnych szkodliwych skutków dla handlu.
Consequently, its PPAs would not have any adverse effect on trade.
identyfikacji wszelkich potencjalnie szkodliwych skutków, w szczególności tych związanych z:
the identification of any potentially harmful effects, in particular those associated with:
Musimy znaleźć sposób na ograniczenie szkodliwych skutków spekulacji finansowych, kiedy ludność jest nękana przez głód.
We must find a way of limiting the harmful effects of financial speculation while populations are hit by famine.
Informacje dotyczące wszelkich toksycznych, alergicznych lub innych szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego wynikających z modyfikacji genetycznej.
Information on any toxic, allergenic or other harmful effects on human health arising from the genetic modification.
istnieją wypróbowane techniki wykrywania schorzenia lub szkodliwych skutków dla zdrowia.
there are tested techniques for the detection of the illness or the harmful effects on health.
Zostaną zapewnione większe szanse odbudowy warstwy ozonowej, a to przyczyni się do ograniczenia szkodliwych skutków, takich jak rak skóry oraz niszczenie roślin i drzew.
The ozone layer will get a better chance to recover so as to reduce the harmful effects, such as skin cancer and damage to plants and trees.
Kryteria dotyczące wyraźnych dowodów na brak szkodliwych skutków
Criteria for clear indications of no harmful effects
Kryzys gospodarczy w żadnym wypadku nie może stanowić pretekstu do uwsteczniania działań na rzecz udoskonalania naszych praktyk ukierunkowanych na ograniczenie szkodliwych skutków dla środowiska.
The economic crisis must in no way serve as a pretext for going back on improving our practice aimed at reducing the harmful effects on the environment.
Te gatunki powinny zostać zasadniczo wykluczone z niniejszego rozporządzenia, o ile ich obecność nie powoduje znanych, szkodliwych skutków.
These species should in principle be exempt from the provisions of this regulation provided they do not produce any known harmful effects.
Nie mówi się wiele o zmniejszeniu szkodliwych skutków niebezpiecznej i zastraszającej konsumpcji u dzieci i kobiet w ciąży.
There are not many approaches for reducing the harmful effects of the dangerous and noxious consumption on children and pregnant women.
Oczywiście kluczowe znaczenie dla nas ma kontynuacja oceny szkodliwych skutków, ale nie możemy z tym przesadzić.
Of course it is always essential for us to continue evaluating the harmful effects, but we cannot overdo it.
Toksyczność dla rozrodczości obejmuje zmniejszenie funkcji rozrodczych samców i samic lub zdolności indukcji niedziedzicznych szkodliwych skutków u potomstwa.
Reproductive toxicity includes impairment of male and female reproductive functions or capacity and the induction of non-inheritable harmful effects on the progeny.
Głównymi kryteriami wyboru proponowanych strategii i środków są obniżenie szkodliwych skutków i stopa efektywności kosztowej.
The reduction of harmful effects and the cost-effectiveness ratio shall be the main criteria for the selection of the strategies and measures proposed.
Jeżeli wyniki badań nie ujawniają żadnych wskazanych szkodliwych skutków dla potomstwa lub upośledzenia rozrodczych funkcji samców lub samic, jest to poddane badaniu przy zastosowaniu właściwych metod.
If the results of other tests reveal anything suggesting harmful effects on progeny or impairment of male or female reproductive function, this shall be investigated by appropriate tests.
Należy tu zadbać o zapewnienie pełnego uwzględnienia dotkliwości szkodliwych skutków wynikających z MGZ zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i środowiska.
Care must be taken to ensure that the severity of harmful effects on human health and the environment from the GMM have been fully considered.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 248. Pasujących: 248. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo