Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szkoleń zawodowych" na angielski

Wyszukaj szkoleń zawodowych w: Definicja Synonimy
Dyrektywa 2002/73/WE stanowi ważne narzędzie dla zwalczania dyskryminacji płciowej w dostępie do zatrudnienia, szkoleń zawodowych, awansu i warunków pracy.
Directive 2002/73/EC is an important tool for fighting gender discrimination in access to employment, vocational training, promotion and working conditions.
Obecnie istnienie państwowych szkoleń zawodowych jest bardzo ważne, niemniej jednak studenci potrzebują również doświadczenia praktycznego.
Today, the existence of state vocational training is vital but students also need practical experience.
Kilkakrotnie powtarzały się sugestie dotyczące szkoleń zawodowych dla sędziów praktykujących.
There were several recurrent suggestions on the subject of professional training for practising judges.
Zapewnienie koordynacji edukacji i szkoleń zawodowych dla pracowników służby zdrowia będzie ważnym czynnikiem postępu wraz z wyznaczeniem minimalnych standardów jakości i bezpieczeństwa opieki.
Ensuring the coordination of education and professional training for health workers will be an important factor for progress, along with setting minimum standards for the quality and safety of care.
kierowca bez przepisanego świadectwa szkoleń zawodowych z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
driver without a regulation vocational training certificate for the carriage of dangerous goods by road;
Ponadto bardzo ważne jest stworzenie korzystnego środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw współpracujących przy opracowywaniu i wdrażaniu programów szkoleń zawodowych.
Furthermore, it is very important to create a favourable business environment for companies that cooperate in developing and implementing vocational training programmes.
Powiązanie szkoleń zawodowych z potrzebami obywateli oraz rynku pracy stanowi jeden z kluczowych elementów wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej.
Matching vocational training to the needs of citizens and the labour market is one of the key factors in increasing employment levels and the competitiveness of the European Union.
Ponadto zaletą sprawozdania jest jego skoncentrowanie na pozytywnych politykach zatrudnienia kobiet, kwestii szkoleń zawodowych i przedsiębiorczości kobiet.
The report has the merit, moreover, of focusing on positive policies to promote the employment of women, the issue of vocational training and female entrepreneurship.
Zapewnienie wysokiej jakości szkolnego nauczania początkowego oraz atrakcyjnych szkoleń zawodowych pomagających pracownikom w dostosowaniu ich umiejętności do rynku pracy musi stanowić dla państw członkowskich wyższy priorytet.
The provision of high-quality initial education and attractive vocational training helping workers to adjust their skills to the labour market needs are high priorities for Member States.
o poprawy dostępu Romów do szkoleń zawodowych i studiów wyższych,
o enhancing Roma access to vocational training and university studies;
Wzmacniać, za pomocą szkoleń zawodowych, wysoką jakość we wszystkich aspektach: w obsłudze klientów, w warunkach pracy, poszanowaniu środowiska naturalnego.
It should foster, through vocational training, quality in all its forms: in customer service, working conditions and respect for the natural world.
1.11.4 EKES uważa, że dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń zawodowych jest kluczowy dla rozwoju tych regionów.
1.11.4 The EESC believes that access to high quality education and vocational training is the key to the development of these regions.
Władze więzienne powinny być zachęcane do oferowania wysokiej jakości szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, a także zróżnicowanych możliwości zatrudnienia wolnych stereotypów płciowych.
Prison authorities should be encouraged to provide high quality vocational training measures that are adapted to the labour market needs as well as diversified employment opportunities free from gender stereotypes.
Jednakże ogromne zainteresowanie tym tematem uświadamia nam, że nadal pozostaje wiele do zrobienia, szczególnie w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkoleń zawodowych i awansu.
The huge interest in this topic shows us however that there is still a great deal to do, especially in the area of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion.
MŚP powinny zostać zaangażowane w ramach szkoleń zawodowych oferując stażystom możliwość zdobycia doświadczenia poprzez szkolenia i pracę w niepełnym wymiarze czasu.
SMEs should be involved within the framework of the vocational training, offering part-time training and work experience for trainees.
Polityka Unii Europejskiej w zakresie szkoleń zawodowych
The vocational training policy of the European Union
Wśród licznych środków, które można zastosować, aby pomóc pracownikom i regionom zależnym od rybołówstwa, znajdują się projekty aktywnych szkoleń zawodowych.
Active vocational training projects are among many measures which can be applied to assist workers and regions which are dependent on the fishing industry.
organizację szkoleń zawodowych lub programów przekwalifikowania pracowników odchodzących z sektora,
organise vocational training or re-training schemes for workers leaving the industry,
wspierania szkoleń zawodowych w specyficznych obszarach opieki zdrowotnej,
support vocational training in specific areas of health care,
Umawiające się Strony wdrożą programy szkoleń zawodowych do sektorów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, uwzględniając nowe technologie w tej dziedzinie.
The Contracting Parties shall implement vocational training programmes in sectors of mutual interest, taking account of new technologies in this field.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 134. Pasujących: 134. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo