Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szpik kostny" na angielski

Wyszukaj szpik kostny w: Definicja Synonimy
bone marrow
marrow
bone-marrow
Busilvex niszczy istniejący szpik kostny przed przeszczepem.
Busilvex destroys the original bone marrow before the transplant.
Jej szpik kostny ponownie produkuje nieprawidłowe białe krwinki.
Her bone marrow is producing abnormal white blood cells again.
Można to stwierdzić jedynie przez szpik kostny.
Only way to determine that is bone marrow.
Musiałem sprzedać swój szpik kostny by zapłacić za światło.
I had to sell all my marrow to pay the light bill.
Szpik kostny jest uzyskiwany z obu kości udowych świeżo zabitych zwierząt przez wypłukanie roztworem izotonicznym.
Bone-marrow is obtained from both femora of freshly killed animals by rinsing with an isotonic solution.
Myślę, że nic panu nie jest, ale jeśli pan chce, możemy zbadać szpik kostny.
I think you're fine, but if you'd like, we can go ahead and check out your bone marrow.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności, sprawdź szpik kostny.
If you want to be 100% sure, check the bone marrow.
Chyba nie sugerujesz, że jego szpik kostny...
You're not suggesting that the bone marrow...
Danielowi musiało się pogorszyć skoro pobrali szpik kostny dwa razy.
Well, Daniel must have relapsed because they took bone marrow twice.
Nerkę, część wątroby, rogówkę, szpik kostny...
A kidney, a portion of the liver, a cornea, bone marrow...
Andrew dostanie mój szpik kostny i będzie jak nowo narodzony.
Andrew will get my bone marrow and he'll be a new little man.
W rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń produkcji krwinek produkowanych przez szpik kostny.
In rare cases these symptoms can be signs of disturbances in blood cell production in the bone marrow.
Filgrastym pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby białych krwinek, które pomagają organizmowi zwalczać zakażenia.
Filgrastim stimulates the bone marrow to produce more white blood cells that help fight infection.
Lekarz potwierdzi, czy nie występują inne przyczyny niedokrwistości i przeprowadzi badanie krwi lub zbada szpik kostny.
Your doctor will check that you do not have other causes of anaemia and may perform blood tests or examine your bone marrow.
Krążenie w podbrzuszu zachowuje szpik kostny fragmentu czaszki.
Circulation of abdomen preserves the bone marrow in the skull piece.
Jeśli wynik badań będzie pozytywny, będziemy musieli przeszczepić szpik kostny.
If the blood test is positive, you'll need a bone marrow transplant.
Alicia oddawała szpik kostny przynajmniej dwa razy.
Young Alicia donated bone marrow at least twice.
Nerki, szpik kostny, rogówki.
Kidneys, bone marrow, corneas.
Silapo jest lekiem pobudzającym szpik kostny do wytwarzania większej liczby czerwonych krwinek.
Silapo is a medicine that stimulates the bone marrow to produce more red blood cells.
Powiedziała, że w dzieciństwie przeszczepiono jej kardasjański szpik kostny.
She said a Cardassian bone marrow transplant saved her life as a child.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 146. Pasujących: 146. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo