Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szpital psychiatryczny" na angielski

Wyszukaj szpital psychiatryczny w: Definicja Synonimy
mental hospital
psychiatric hospital
asylum
psychiatric facility
mental institution
psych hospital
Jak 14000 dolców za szpital psychiatryczny?
Little things.Like the 14,000 bucks for his mental hospital?
Później walczyliśmy jako interniści w bitwie o Stanowy Szpital Psychiatryczny w Penn.
Then we fought the battle of Penn State Mental Hospital as interns.
To najstarszy szpital psychiatryczny w Nowym Jorku.
The oldest psychiatric hospital in New York City.
Albo Ty, albo szpital psychiatryczny na 6 miesięcy.
It's either you or commitment to a psychiatric hospital.
Wygląda to na jakieś więzienie, albo też... szpital psychiatryczny.
For what you leave, some prison class... or asylum.
Czyli w Szpitalu Broadmoor, znanym dawniej jako szpital psychiatryczny dla obłąkanych przestępców.
It used to be known as the Broadmoor Asylum for the Criminally Insane.
Pochodzę z rodziny misjonarzy, którzy zbudowali szpitale w Indonezji, a mój ojciec zbudował szpital psychiatryczny w Tanzanii.
I come from a family of missionaries who built hospitals in Indonesia, and my father built a psychiatric hospital in Tanzania.
Został założony w XVIII wieku, największy szpital psychiatryczny w stanie Connecticut, nie licząc ogromnych szpitali publicznych które wtedy istniały.
It was founded in the eighteenth century, the largest psychiatric hospital in the state of Connecticut, other than the huge public hospitals that existed at that time.
W odnośnym przypadku migrant nieposiadający dokumentów został przyjęty w trybie nagłym przez brukselski prywatny szpital psychiatryczny, który zwrócił się do ośrodka CPAS o pokrycie kosztów tej pomocy medycznej w nagłym przypadku ze względu na wyraźną sytuację ubóstwa tego migranta.
In the case at hand, an undocumented migrant was urgently admitted by a Brussels private psychiatric hospital which requested the CPAS to pay for this urgent medical aid due to the migrant's manifest state of poverty.
Te wszystkir lata Billingsworth Szpital Psychiatryczny... musiał faktycznie zapłacić.
All those years at the Billingsworth Psychiatric Hospital... must have really paid off.
Wiem, że to Szpital Psychiatryczny Mariposa, ale podlega pod system penitencjarny.
I mean, I know the name is Mariposa Psychiatric Hospital, but it is part of the prison system.
Wydzierżawili stary szpital psychiatryczny.
They have leased an old mental hospital.
Wszystko, tylko nie szpital psychiatryczny.
Anywhere but a mental hospital.
To jest szpital psychiatryczny Suva.
This is Suva's mental hospital.
Szpital psychiatryczny North Bay?
Szpital Psychiatryczny Stanu Newada.
Central Nevada Psychiatric Hospital.
To Instytut Channarda, szpital psychiatryczny.
This is the Channard Institute. It's a psychiatric hospital.
To był szpital psychiatryczny dla obłąkanych przestępców.
It was a mental hospital for the criminally insane.
Chcesz wiedzieć czy rozumiem, że to szpital psychiatryczny.
You want to know if I understand that this is a mental hospital.
Prywatny szpital psychiatryczny nad rzeką Hudson.
A privately funded psychiatric facility on the Hudson River.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 67. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo