Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ta ostatnia" na angielski

Wyszukaj ta ostatnia w: Definicja Synonimy
the latter
this last one
this latter
this latest
the last one

Sugestie

Chciałbym widzieć przejrzystość jako narzędzie osiągania skuteczności i aby ta ostatnia zawsze przeważała.
I would like to see transparency being used as a tool to achieve effectiveness and that the latter always prevails.
W szczególności ta ostatnia zapewni terminową dystrybucję dokumentów.
In particular the latter shall ensure the punctual distribution of documents.
Nie wytrzymałbym 24 godzin takich jak ta ostatnia.
I couldn't stand 24 hours like this last one.
Pozwoli to wyjaśnić, że zasada anonimowości nie odnosi się do procedury zapewniającej ochronę danych, gdyż ta ostatnia mogłaby być w sprzeczności z identyfikowalnością.
This would clarify that this principle of anonymity is not referred to a procedure to ensure data protection, since this last one would be in contradiction with the traceability.
Szczególnie ta ostatnia kwestia jest dla Parlamentu już od dawna priorytetem politycznym.
In particular the latter has been a political priority for the Parliament for a long time.
Z powodu podobieństwa do operacji finansowania Le Levant, ta ostatnia sprawa ma szczególne znaczenie.
The latter case is especially relevant in view of its resemblance to the Le Levant financing operation.
Wydaje się, że ta ostatnia kwestia wymaga poprawy.
The latter appears to be in need of improvement.
Myślę, że ta ostatnia odpowiedź jest prawdziwa.
I think that the latter is the case.
Jednakże ta ostatnia kwestia zwykle nie ma nic wspólnego z parametrami technicznymi produktu.
The latter, however, usually does not have anything in common with the technical parameters of the product.
ta ostatnia ma również prawo wyrażenia opinii.
the latter shall also have the right of call-back.
Towarzyszy jej oświadczenie na piśmie dotyczące opinii wyrażonej przez mniejszość, jeśli ta ostatnia tego wymaga.
It shall be accompanied by a written statement of the views expressed by the minority, if the latter so requests.
Zabezpieczając tłok, odłączyć strzykawkę od igły filtracyjnej (ta ostatnia powinna zostać połączona z fiolką).
Holding the plunger in place, remove the syringe from the filter needle (the latter should remain attached to the vial).
Punkty preambuły powinny odwoływać się również do procedury udzielenia absolutorium i uwzględniać, że ta ostatnia nie odnosi się wyłącznie do działalności finansowanej przez UE.
The recitals should also make reference to the discharge procedure and reflect that the latter discharge applies not only to EU financed activity.
Nie wiem, czy ta ostatnia pożyczka jest w dolarach, czy w euro.
I do not know if the latter is in dollars or euros.
Musimy znaleźć odpowiednią równowagę między produkcją żywności a produkcją biopaliw, gdyż ta ostatnia nie może stanowić zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.
We need to find the appropriate balance between food production and biofuel manufacture, and the latter must not threaten global food security.
Jeżeli wykorzystywana jest ta ostatnia metoda, nie ma wymagań dotyczących powierzchni po tej stronie toru, gdzie nie ma mikrofonu.
If the latter method is used, then there are no surface requirements on that side of the track where there is no microphone.
Na podstawie tych związków ta ostatnia spółka była w rzeczywistości wyłącznym dostawcą w ramach umowy o przerobie usługowym (i właścicielem podczas trwania procesu produkcyjnego) głównego surowca.
According to this relationship, the latter company was virtually the sole supplier under tolling agreements (and owner throughout the production process) of the main raw material.
To jednak ta ostatnia grupa w największym stopniu korzysta z obowiązku zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i odpowiada za największe koszty finansowe ponoszone przez szpitale IRIS (zob. również motywy 187-188).
It is however the latter group that benefits most from the universal care obligation and that represents the largest financial burden for the IRIS-H (see also recitals 187-188).
Obejmują one organy wewnętrzne i zewnętrzne w strukturze władzy wykonawczej, szereg komisji Kongresu oraz kontrolę sądową, przy czym ta ostatnia w szczególności dotyczy działań prowadzonych w ramach ustawy o kontroli wywiadu.
These include internal and external bodies within the executive branch, a number of Congressional Committees, as well as judicial supervision the latter specifically with respect to activities under the Foreign Intelligence Surveillance Act.
Decyzja Komisji jest stosowana po upływie 60 dni od daty wniesienia sprawy do Rady, o ile ta ostatnia nie podjęła w tym okresie działań.
The Commission's decision shall be applicable after a period of 60 days from the date on which the matter is referred to the Council if the latter has not acted within that period.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 295. Pasujących: 295. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo