Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "taktowny" na angielski

Wyszukaj taktowny w: Definicja Synonimy
considerate
tactful
respectful
tact
To wspaniały chłop, uprzejmy i taktowny.
He's a lovely chap, though, kind and considerate.
Jest taktowny wobec innych i zawsze bierze odpowiedzialność za swoje czyny.
He's considerate towards others and always takes responsibility for the things he does.
Gdy krytykujesz, jesteś bezpośredni czy taktowny?
When you deliver critism, are you direct or tactful?
Ale będziesz taktowny, chociaż, nieprawdaż?
But you will be tactful, though, will you?
Wnioski wizowe powinny być rozpatrywane w sposób profesjonalny i taktowny, przy nakładzie sił współmiernym do zamierzonych celów.
Processing of visa applications should be conducted in a professional and respectful manner and be proportionate to the objectives pursued.
Państwa członkowskie zapewniają, by ofiary były uznawane i by traktowano je z szacunkiem, w sposób taktowny, zindywidualizowany, profesjonalny oraz niedyskryminacyjny we wszelkich kontaktach ze służbami wsparcia ofiar lub służbami świadczącymi usługi w zakresie sprawiedliwości naprawczej, lub właściwymi organami działającymi w ramach postępowania karnego.
Member States shall ensure that victims are recognised and treated in a respectful, sensitive, tailored, professional and non-discriminatory manner, in all contacts with victim support or restorative justice services or a competent authority, operating within the context of criminal proceedings.
On nie jest bardzo taktowny, dzwoni o tej porze nocy.
Well. He's not very considerate, Calling you at this time of night.
Cóż, jesteś... jesteś bardzo taktowny.
Well, that's... that's very considerate.
Jest taktowny, słodki, no i wiesz, - odsuwa mi krzesło, gdy siadam.
He is considerate, and he is sweet, and, you know... pulls the chair out for me when I sit.
I wiem, że przebywanie z dala od wnuków musiało być ciężkie, więc przepraszam i postaram się być bardziej taktowny w przyszłości.
And I know it was hard being away from the grandkids, so anyway, I'm sorry and I'll try to be more considerate in the future.
Damar, miałeś być taktowny.
Damar, I told you to be tactful.
Mogłeś być trochę bardziej taktowny.
You could be a bit more tactful.
Zbyt taktowny, żeby nam przeszkadzać?
Too considerate to disturb us?
Nie było to, że taktowny?
Wasn't that considerate?
tak taktowny o mojej reputacji.
So considerate about my reputation.
Mama dbała o to, bym był grzeczny, taktowny, dżentelmeński.
It was important to my mother that I be polite... I be considerate, I be a gentleman.
To pokaże, że jesteś taktowny, czysty, amerykański.
Because it shows that you're considerate, that you're clean, that you're American.
On jestnajbardziej taktowny, bezinteresowna, honorowym człowiekiem, Jaki kiedykolwiek żył.
He's the most considerate, unselfish, honorable man
Przyznaję, że nie jestem zbyt taktowny.
And I'd be the first to admit that I had my share of indiscretions.
Kochanie, tylko pamiętaj, on jest utalentowany i taktowny.
Honey, just remember, he's accomplished and he's considerate.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo