Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "technologie informacyjne i komunikacyjne" na angielski

Wyszukaj technologie informacyjne i komunikacyjne w: Definicja Synonimy
information and communication technology
information and communications technology
information and communication technologies
information and communications technologies
ICT
Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) przenikają obecnie praktycznie wszystkie aspekty życia codziennego.
Information and communication technology (ICT) now permeates virtually all aspects of our lives.
Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) - stymulowanie popytu, aplikacje i usługi
Information and communication technology (ICT) - demand stimulation, applications and services
Jestem przekonany, że w tym programie szczególnie należy wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w celu zapewnienia niezbędnych urządzeń i sprzętu komputerowego, żeby umożliwić naukowcom szybszą, lepszą i skuteczniejszą komunikację, przy użyciu najnowszych technologii.
I believe that, in the CIP in particular, information and communications technology should be used to provide the necessary equipment and hardware to allow researchers to communicate faster, better and more efficiently using the latest technology.
Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych będzie bardzo kosztowne, ponieważ trzeba będzie zainstalować konieczne technologie informacyjne i komunikacyjne w infrastrukturze oraz pojazdach.
But beware, the introduction of intelligent transport systems will cost a lot of money, because infrastructures and vehicles will need to be fitted with the necessary information and communications technology.
Niestety nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w szerzeniu groźby terroryzmu.
Modern information and communication technologies unfortunately play a significant role in the propagation of the terrorist threat.
13,2 miliarda euro na innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne w celu stymulowania popytu na nie;
€13.2 billion to innovative information and communication technologies to foster the demand side of ICT,
Ponadto, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne mogą być wykorzystywane w przypadkach, w których Komisja zezwala na przekazywanie niektórych obowiązkowych informacji w inny sposób niż na etykiecie.
Moreover, new information and communication technologies may be employed in cases where the Commission authorises provision of some mandatory particulars by a means other than labelling.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego, ponieważ technologie informacyjne i komunikacyjne przyczyniają się w znacznym stopniu do wydajności w Unii Europejskiej i do wzrostu PKB.
I voted in favour of the report on Community statistics on the information society as information and communication technologies make an important contribution to productivity in the European Union and to the growth of GDP.
1.7.3 Choć prawdą jest, że technologie informacyjne i komunikacyjne pozwoliły dostarczyć niektórych rozwiązań, postęp w tej dziedzinie pozostaje nadal bardzo powolny w większości tych regionów.
1.7.3 Although information and communication technologies have provided some solutions, progress in this area has remained very slow in most of these regions.
Organy władzy publicznej powinny również udostępniać i rozpowszechniać informacje o środowisku wśród ogółu społeczeństwa w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne.
It is also necessary that public authorities make available and disseminate environmental information to the general public to the widest extent possible, in particular by using information and communication technologies.
E. mając na uwadze, że nowa polityka turystyczna powinna uwzględnić starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu oraz nowe technologie informacyjne i komunikacyjne,
E. whereas a new tourism policy should take into account the ageing of the population, climate change and new information and communication technologies,
mając na uwadze, że technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) mają do odegrania kluczową rolę w osiąganiu milenijnych celów rozwoju,
whereas Information and Communication Technologies (ICTs) have a key role to play in achieving the Millennium Development Goals,
technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę przy wdrażaniu celów Strategii Lizbońskiej związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz z rozwojem zrównoważonym.
information and communication technologies (ICT) play an important role in implementing the economic, social and sustainable development goals of the Lisbon Strategy,
uważa, że technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) stanowią przełom technologiczny; w związku z tym wzywa do podjęcia szeregu wspólnych działań w celu:
Considers that information and communication technologies (ICTs) represent a technological breakthrough; calls, therefore, for a series of joint measures in order to:
technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) mogą w znacznym stopniu przyczynić się, bezpośrednio i pośrednio, do realizacji celów strategii lizbońskiej,
Information and Communication Technologies (ICT) can contribute directly and indirectly, to a considerable extent, to meeting the goals of the Lisbon strategy;
przypomina, jakie możliwości stwarzają technologie informacyjne i komunikacyjne w odniesieniu do ułatwiania handlu towarami i usługami oraz rozwijania nowych usług elektronicznych;
Recalls the possibilities offered by information and communication technologies (ICTs) to facilitate the trading of goods and services, and to contribute to the development of new e-services;
Aby udzielić w państwach AKP wsparcia producentom najbardziej zależnym od surowców, polepszyć konkurencyjność i osłabić wrażliwość, a także promować technologie informacyjne i komunikacyjne w państwach AKP, właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych środków.
To ensure support for producers in the most commodity-dependent ACP countries, to improve competitiveness and reduce vulnerability, and to promote information and communication technologies in the ACP countries, it is appropriate to allocate supplementary resources to this effect.
mając na uwadze, że technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są obecne w praktycznie wszystkich aspektach życia codziennego i nierozerwalnie związane z dążeniem do dobrobytu i konkurencyjności gospodarki, do ochrony środowiska naturalnego oraz do bardziej demokratycznego i otwartego społeczeństwa integracyjnego,
whereas Information and Communication Technologies (ICT) permeate virtually all aspects of our lives and are inextricably linked with our desire for a prosperous and competitive economy, for the preservation of our environment, and for a more democratic, open, inclusive society,
Technologie informacyjne i komunikacyjne wnoszą znaczny wkład zarówno w tworzenie, jak i konsumpcję produktów turystycznych i z pewnością pomogą uczynić turystykę konkurencyjnym przemysłem dostępnym dla wszystkich.
Information and communication technologies are key contributors to both the creation and consumption of tourist products, and they will certainly help to make tourism a competitive industry accessible to all.
Wspólnie z tematem "Technologie informacyjne i komunikacyjne" corocznie wnoszona będzie składka na rzecz międzynarodowego programu Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) (Program międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii).
An annual subscription to the international Human Frontier Science Programme Organisation (HFSPO) will be made jointly with the 'Information and communication technologies' theme.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo