Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "technologii informacyjnej i komunikacyjnej" na angielski

Wyszukaj technologii informacyjnej i komunikacyjnej w: Definicja Synonimy
information and communication technology
information and communications technology
Na pytanie to nie jest łatwo odpowiedzieć, bo mówimy o całej gamie różnych systemów umożliwiających bezpieczniejszy, efektywniejszy i bardziej ekologiczny transport dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Well, it is not that simple to answer that question, because we are talking about a whole host of different systems: systems which enable safer, more effective and environmentally sound transport, by taking advantage of modern information and communication technology.
Na poparcie zasługują również pozycje dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla Parlamentu, w szczególności zamierzenia umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie zasobów w tym zakresie.
Also worthy of support are the items concerning information and communication technology for Parliament, and in particular the plans to enable the best use of these resources.
Indie rozwijają sektor usług, w szczególności usług z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co również zmienia sposób prowadzenia przedsiębiorstw w UE i USA.
India is developing a services sector, particularly in information and communications technology, that is also changing the way that many EU and US run their businesses.
Z zadowoleniem przyjmuję również uwydatnienie przez pana posła sprawozdawcę potrzeby zapewnienia przejrzystości i dostarczania rzetelnych informacji wszystkim zaangażowanym podmiotom, w szczególności poprzez wdrażanie na szeroką skalę systemów sprawozdawczości gospodarczej i finansowej, opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
I also welcome the emphasis placed by the rapporteur on the need for transparency and the provision of accurate information for all stakeholders, particularly by means of a large-scale implementation of economic and financial reporting systems based on information and communications technology.
Aby umożliwić zestawianie statystyk Wspólnoty dotyczących demografii przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora technologii informacyjnej i komunikacyjnej przekazywanych będzie wiele specjalnych danych zagregowanych klasyfikacji NACE wersja 2.
To enable Community statistics on business demography to be compiled for the Information and Communication Technology sector, a number of special aggregates of the NACE Rev. 2 will be transmitted.
Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na potrzeby administracji w ramach wymiaru sprawiedliwości może być źródłem nowych rozwiązań, przyczynić się do poprawy jego funkcjonowania (lepszej dostępności i skuteczności), pomóc w racjonalizacji procedur i obniżeniu kosztów.
The use of information and communication technology in the administration of justice may offer new solutions, improve the functioning of justice (better accessibility and efficiency), help rationalise procedures and cut costs.
umacnianie roli i zwiększanie widoczności istniejących narzędzi w zakresie informowania obywateli, w tym nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, takich jak wielojęzyczne portale internetowe ośrodków informacyjnych Europe Direct i "Twoja Europa" jako kluczowych elementów pojedynczego punktu kontaktowego systemu informacji dotyczących praw obywateli Unii;
strengthening the role and visibility of existing tools for informing citizens, including modern information and communication technology tools, such as the multilingual Europe Direct information centres and Your Europe web portal as key elements of a 'one-stop-shop' information system relating to Union citizens' rights;
jest zdania, że należy zwrócić większą uwagę na promocję udziału kobiet w społeczeństwie opartym na wiedzy i w rynku pracy, a w związku z tym na wysokiej jakości szkolenia oraz zatrudnienie kobiet w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Considers that greater attention should be paid to promoting women's participation in the knowledge society and labour market and, consequently, to the high-quality training and employment of women in the field of information and communication technologies;
z zadowoleniem przyjmuje bardziej usystematyzowane podejście do technologii informacyjnej i komunikacyjnej i opracowanie kompleksowej strategii w tej dziedzinie; przychylnie odnosi się do zobowiązania się przez administrację w odpowiedziach na kwestionariusz do przeprowadzenia badania na temat możliwości zastąpienia personelu zewnętrznego;
Welcomes the more structured approach to ICT and the elaboration of a comprehensive strategy in this field; further welcomes the commitment by its administration in its answers to the questionnaire to launch a study on the possibility of replacement of external staff;
Komisja promuje również dostęp do technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz ogólnie do nowej technologii dla osób cierpiących na zaburzenia typu "dys-".
The Commission also promotes access to information and communication technology (ICT) and new technology in general for people suffering from 'dys'-related problems.
jeśli będzie to konieczne, nowych inicjatyw europejskich sieci metaokręgów w konkretnych sektorach przemysłu, na przykład inicjatyw stworzenia platform technologicznych w sektorach biochemii, przemysłu lotniczego i aeronautycznego, tekstylnego oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
new European metadistrict network initiatives for specific industrial sectors, when necessary; for instance the creation of technological platforms in the biochemistry, aerospace, textiles or information and communication technology sectors;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo