Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "technologii informatycznych i komunikacyjnych" na angielski

Wyszukaj technologii informatycznych i komunikacyjnych w: Definicja Synonimy
information and communication technology
information and communications technology
information and communication technologies
information and communications technologies
Communication and Information Technology
Zasady te będą regularnie uaktualniane odpowiednio do rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych i do nowych obowiązków nałożonych w przyszłości na Komisję.
They shall be regularly updated to reflect developments in information and communication technology and such new obligations as may become incumbent on the Commission.
Tytuł 2 "Wydatki" dotyczy kosztów najmu urządzeń biur Centrum, wyposażenia pomieszczeń, technologii informatycznych i komunikacyjnych, instalacji technicznych, kosztów logistycznych i innych kosztów administracyjnych.
Title 2 'Expenditure' relates to the renting of the Centre's office facilities, the fitting-out of premises, information and communication technology, technical installations, logistics and other administrative costs.
Takie prace dostosowawcze lub projektowe są konieczne szczególnie w przypadku złożonych zakupów, takich jak wysokiej klasy produkty, usługi intelektualne, np. pewne usługi doradcze, usługi architektoniczne lub usługi z zakresu inżynierii, bądź duże projekty z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT).
Such adaptation or design efforts are particularly necessary in the case of complex purchases such as sophisticated products, intellectual services, for example some consultancy services, architectural services or engineering services, or major information and communications technology (ICT) projects.
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Podstawy prawne programu pomocy na rzecz programu Nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla MŚP
Title of aid scheme or name of company receiving an individual aid: Rules governing the aid scheme relating to the programme "New developments in information and communications technology for SMEs"
Agenda 2020 oznacza stosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w praktyce, korzystanie z najlepszych praktyk państw członkowskich, które już czynią postępy w tym obszarze.
Agenda 2020 means introducing information and communication technologies into everyday practice, making use of the best practices of Member States that have already made progress in this field.
Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, w szczególności Internetu, ułatwia organizowanie siatek terrorystów oraz szerzenie propagandy lub nawet rozpowszechnianie podręczników szkoleniowych.
The development of information and communication technologies, particularly the Internet, makes it easier to organise terrorist networks and spread propaganda or even training manuals online.
Dobrze funkcjonujący system ustanawiania norm ma zasadnicze znaczenie dla całej europejskiej gospodarki, a w szczególności dla sektora technologii informatycznych i komunikacyjnych.
A well-functioning system for standard-setting is vital for the European economy as a whole and, in particular, for the information and communication technology sector.
mając na uwadze większe trudności z dostępem do technologii informatycznych i komunikacyjnych na wsi, zwłaszcza dla kobiet,
whereas the obstacles to access to information and communication technologies are greater in rural areas, especially for women,
Postępy w dziedzinie zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych do innych rodzajów transportu powinny obecnie znaleźć odzwierciedlenie w rozwoju sektora transportu drogowego, szczególnie w celu zapewnienia wyższych poziomów integracji pomiędzy transportem drogowym a innymi rodzajami transportu.
Advances in the field of the application of information and communication technologies to other modes of transport should now be reflected in developments in the road transport sector, in particular with a view to ensuring higher levels of integration between road transport and other modes of transport.
Aby ten cel osiągnąć, program ISA musi przyczyniać się do utworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych, finansowych i operacyjnych poprzez zapewnienie dostępności wspólnych ram, wspólnych usług i podstawowych narzędzi oraz poprzez zwiększanie świadomości w zakresie aspektów dotyczących technologii informatycznych i komunikacyjnych w prawodawstwie Unii.
In order to do so, the ISA programme must contribute to establishing the related organisational, financial and operational framework by ensuring the availability of common frameworks, common services and generic tools and by increasing the awareness of information and communication technology aspects of Union legislation.
wzywa instytucje UE, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne do ułatwienia dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz do promowania równych szans w tym dostępie poprzez politykę i działania ukierunkowane na kobiety wiejskie;
Calls on the European Union institutions, the Member States and the regional and local authorities to facilitate access to information and communication technologies in the countryside, and to foster equal opportunities as regards that access, through policies and activities aimed at women in rural areas.
pytania ustnego skierowanego do Komisji (B6-0003/2009) przez pana posła Vladimíra Remka w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, dotyczącego wyzwania wydajności energetycznej i technologii informatycznych i komunikacyjnych.
the oral question to the Commission (B6-0003/2009) by Mr Remek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on the challenge of energy efficiency through information and communication technologies.
rozszerzanie zasięgu wspólnotowego systemu monitorowania i informacji o ruchu statków lub jego uaktualnianie w celu ulepszenia rozpoznawania i monitorowania statków, z uwzględnieniem postępów dokonanych w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych.
extending the cover of the Community vessel traffic monitoring and information system, and/or updating it, with a view to enhanced identification and monitoring of ships, taking into account developments in information and communication technologies.
We wtorek, 6 listopada Komisja Przemysłu zapoznała się z projektem, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych dzięki zastosowaniu nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych.
Earlier this week MEPs on Parliament's Industry Committee discussed a draft report on "Enhancing the quality of life of older people through the use of new Information and Communication Technologies".
Przyczynimy się również do walki ze zmianami klimatycznymi i do wzrostu innowacyjności technologicznej, która niewątpliwie rozwinie się dzięki samochodom elektrycznym i która będzie ściśle związana z sektorem technologii informatycznych i komunikacyjnych.
We will also contribute to combating climate change and to the technological innovation that is undoubtedly going to be opened up by electric cars and will also be directly associated with the information and communication technologies industry.
Ważnym elementem będzie tworzenie sieci kontaktów i wykorzystanie efektu mnożnikowego, w tym wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (TIiK), co znajdzie odzwierciedlenie zarówno w typie działań, jak i w różnorodności uczestniczących w nich organizacji.
The elements of networking and focussing on the multiplier effects, including the use of information and communication technologies (ICT), will be important and will be reflected both in the types of activities and the range of organisations involved.
Trzeba zwrócić szczególną uwagę na wykorzystywanie przez terrorystów technologii informatycznych i komunikacyjnych, a zwłaszcza Internetu, który sprzyja rozprzestrzenianiu przekazów propagandowych i podręczników szkoleniowych.
Particular attention needs to be given to terrorists' use of IT and communications technologies, particularly the Internet, which helps to disseminate propaganda broadcasts and training manuals.
poprzez stosowanie przyjaznych użytkownikowi technologii informatycznych i komunikacyjnych, kampanii informacyjnych i procedur selekcji;
by using user-friendly Communication and Information Technology, information campaigns and selection procedures;
W programie należy w szczególności uwzględnić wsparcie dla strategii "Europa 2020" ze względu na ogromny potencjał usług bezprzewodowych w zakresie promowania gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju i wspierania sektorów zależnych od technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz eliminowania wykluczenia cyfrowego.
The Programme should, in particular, support the Europe 2020 Strategy, given the huge potential of wireless services to promote a knowledge-based economy, develop and assist sectors relying on information and communications technologies and overcome the digital divide.
stosowanie nowych interoperacyjnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, a mianowicie technologii satelitarnych i NFC
use of new interoperable information and communications technologies, including satellite technologies and NFC
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo