Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tego właśnie względu" na angielski

Wyszukaj tego właśnie względu w: Definicja Synonimy
This is why
That is why
It is for this reason
that reason

Sugestie

Z tego właśnie względu Komisja zaproponowała udzielenie im wsparcia finansowego.
This is why the Commission proposed to provide them with financial support.
Z tego właśnie względu odraczamy udzielenie absolutorium.
This is why we are postponing the granting of discharge.
Z tego właśnie względu popieram omawianą rezolucję.
That is why I approve of this resolution.
Z tego właśnie względu pilnie potrzebna jest strategia naddunajska, która będzie jednym z priorytetów prezydencji Węgier w 2011 roku.
That is why we so urgently need this Danube Strategy, which will be a priority of the Hungarian Presidency in 2011.
Z tego właśnie względu, oraz konsekwentnie z ustalona praktyką Parlamentu, sprawozdawca proponuje odrzucić niniejszą inicjatywę, w sprawie której zasięga się opinii Parlamentu.
It is for this reason, and in keeping with the Parliament's established practice, that your rapporteur proposes the rejection of the initiative on which the Parliament is being consulted here.
Z tego właśnie względu grupa PSE popiera posła sprawozdawcę chcąc zabezpieczyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego.
This is why the PSE Group supports the rapporteur, in order to safeguard the powers of the European Parliament.
Z tego właśnie względu chciałam zabrać głos, aby zwrócić uwagę na to, że obok polityk europejskich niezbędna jest również w tym obszarze infrastruktura europejska.
This is why I wanted to take the floor to make the point that, alongside European policies, European infrastructure in this field is necessary.
Z tego właśnie względu wspomniałem, że środki w wysokości 71 milionów euro spowodowały uruchomienie finansowania dużych projektów infrastrukturalnych o wartości ponad 2,5 miliarda euro.
That is why I mentioned that the money, which actually amounts to EUR 71 million, has also triggered the financing of large infrastructure projects, which are more than EUR 2.5 billion.
Z tego właśnie względu należy również dojść do wniosku, że musimy zawsze dokładnie wsłuchiwać się w to, co mówią ludzie, aby prawodawstwo UE koncentrowało się także na ich potrzebach, z jednoczesnym zapewnieniem możliwie pełnej ochrony interesów obywateli europejskich.
This is why we should also come to the conclusion that we must always listen closely to what people are saying so that EU legislation focuses on their needs too, while ensuring the maximum possible protection for the interests of European citizens.
Z tego właśnie względu w poniedziałek wieczorem Komisja Budżetowa z ochotą poparła wniosek pana komisarza McCreevy'ego w sprawie finansowania tymczasowego tak, aby można było zapewnić przeprowadzenie właściwych procedur finansowych i odpowiednich rozmów trójstronnych dotyczących finansowych konsekwencji omawianych wniosków.
That is why the Budget Committee was happy to support Mr McCreevy's proposal on Monday night about interim funding, so that we can ensure that proper financial procedures and a proper trialogue takes place on the financial implication of these proposals.
I z tego właśnie względu jeżdżę na nartach w szwajcarii.
And that's precisely why I'm skiing in Switzerland right now.
Z tego właśnie względu popieram zasadniczo dalszy dialog z Izraelem, potępiając jednocześnie zdecydowanie przypadki łamania praw człowieka po obu stronach.
It is because of this that I broadly support a continuing dialogue with Israel, while strongly condemning human rights abuses on both sides.
Z tego właśnie względu należy rozróżnić pomiędzy usługami handlowymi a usługami użyteczności publicznej.
It is precisely for this reason that it is important to distinguish between commercial and essential public services.
Z tego właśnie względu państwa członkowskie nie były gotowe wymieniać takich informacji ze scentralizowanym europejskim podmiotem zajmującym się danymi PNR.
For this reason, therefore, Member States were unwilling to share such information with a centralised European PNR entity.
Musimy zatem zagwarantować, by decyzja o zastosowaniu art. 9 nie mogła zostać podważona przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i z tego właśnie względu sprawozdawcy przedstawią Parlamentowi zmieniony projekt, uwzględniający życzenia Rady Europejskiej.
We must therefore make sure that the decision to apply Article 9 a is unassailable before the European Court of Justice and for this reason the rapporteurs will be proposing a revised draft to Parliament taking into account the European Council's wishes.
Z tego właśnie względu Komisja zwraca się o podjęcie działań.
That is the reason why the Commission asks for action.
z tego właśnie względu, bardziej niż inne instrumenty odpowiada potrzebom międzynarodowego rynku produktów rolnych,
for that reason it is more suitable than other tools for an international market in agricultural produce,
Nie ma wątpliwości, że z tego właśnie względu będą się pojawiać różnice zdań w niektórych kwestiach, a poszczególne sprawy będą odmiennie postrzegane.
It is without doubt that, due to this status, there will be disagreements on certain issues, and several issues will be seen differently.
Jednym z nich - i to ważnym - jest komunikacja i z tego właśnie względu budżet powinien zawierać element poświęcony przekazywaniu informacji na temat działań Unii Europejskiej szerszym kręgom społeczeństwa.
Communication is one of these, and an important one, and it is for this reason that the budget should include an element devoted to the communication of its activities by the European Union to the wider public.
Z tego właśnie względu tak istotna jest kwestia związana z wymianą informacji, gdzie musimy brać pod uwagę decyzje podjęte przez organizacje międzynarodowe, które naprawdę badały tę sprawę, takie jak - przede wszystkim - OECD.
This is exactly why the issue surrounding the exchange of information is relevant, where we must consider the decisions that have been made by international organisations that have really studied this matter such as, first and foremost, the OECD.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo