Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "telekomunikacja" na angielski

Wyszukaj telekomunikacja w: Definicja Synonimy
Systemy transportowe, telekomunikacja i energia stanowią kluczowe sektory rozwoju i "życia" Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich.
Furthermore, transport systems, telecommunication, energy are crucial sectors for the development and "life" of the EU and its Member States.
w przypadku Vivendi: media, telekomunikacja i przemysł muzyczny,
for Vivendi: media, telecommunication, and music industry;
Teza: telekomunikacja ma za dużo forsy.
Posit: The phone company has too much money.
Gdy telekomunikacja zakłada bezprzewodówkę, hasłem jest twój numer telefonu.
When the phone company puts in your wi-fi, the password is your phone number.
Burze ciągle zrywały druty, i telekomunikacja przestała je naprawiać.
The storms kept bringing the wires down and the phone company stopped fixing them.
Może telekomunikacja też jest w to zamieszana.
Maybe the phone company's in on it.
Cel: Ułatwienie MŚP dostępu do infrastruktury szerokopasmowej (telekomunikacja) [Szkocja]
Objective: Promoting access to broadband infrastructure for SME's (telecommunication) [Scotland]
SCH/Com-ex (99) 6 (telekomunikacja);
SCH/Com-ex (99) 6 (telecommunication);
infrastruktura (telekomunikacja, drogi, kolej, drogi wodne, transport powietrzny itd.)
infrastructure (telecommunication, roads, railways, waterways, air transport, etc.)
Zdaniem sprawozdawczyni ważną rolę w aktywnej integracji powinny odgrywać nie tylko usługi świadczone w ogólnym interesie społecznym, lecz także wszystkie usługi świadczone w ogólnym interesie, w tym branża infrastruktury, jak transport, telekomunikacja, energetyka oraz inne rodzaje infrastruktury publicznej czy usług finansowych.
In the view of the rapporteur not only social services of general interest, but all services of general interest, including network industries such as transport, telecommunication, energy and other public utilities or financial services should play an important role in active inclusion.
W studium sporządzonym dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w marcu 2007 r. mowa jest o pięciu obszarach o kluczowym znaczeniu dla rynku wewnętrznego (rozrywka, telekomunikacja, transport kolejowy, doradztwo prawne i ochrona zdrowia).
The study for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection of March 2007 mentions five areas of particular significance for the Internal Market (entertainment, telecommunication, rail transport, legal advice and health).
SCH/Com-ex (99) 6 rev. (telekomunikacja),
SCH/Com-ex (99) 6 (telecommunication);
W rozumieniu uwagi 3 do sekcji XVI urządzenie zaprojektowane jest do wykonywania dwóch lub więcej funkcji alternatywnych (automatyczne przetwarzanie danych objęte pozycją 8471, telekomunikacja objęta pozycją 8517, odtwarzanie wideo objęte pozycją 8521 i odbiór telewizji objęty pozycją 8528).
Within the meaning of note 3 to Section XVI, the apparatus is designed to perform two or more alternative functions (automatic data-processing of heading 8471, telecommunication of heading 8517, video reproduction of heading 8521 and reception of television of heading 8528).
Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna
Information and communication activities, including telecommunication, information service activities, computer programming, consultancy and related activities
Dzisiaj telekomunikacja jest równie ważna jak zwykła łączność zarówno z punktu widzenia ludzi, jak i przedsiębiorstw.
Today, telecommunications are as important as ordinary communications, both for people and companies.
W ostatnim czasie najwyższy wzrost odnotowała turystyka, telekomunikacja, technologie informatyczne oraz sektor włókienniczy.
Tourism, telecoms, information technology and textile sectors have recently recorded the highest growth.
Do sektorów o największym potencjale wzrostu należą: żegluga pasażerska, energia odnawialna, telekomunikacja podmorska i biotechnologia morska.
The sectors with most growth potential are cruise shipping, aquaculture, renewable energy, submarine telecommunications and marine biotechnology.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
Czy telekomunikacja może zmienić tę wiadomość?
Maybe we can call the phone company to change the message?
Podobne rzeczy można powiedzieć o innych sektorach takich jak poczta czy telekomunikacja, nie wspominając już o usługach finansowych.
Something similar might be said of other sectors including postal services or telecommunications, not to mention the financial sector.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 148. Pasujących: 148. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo