Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "telewizja cyfrowa" na angielski

Wyszukaj telewizja cyfrowa w: Definicja Synonimy
digital television
Część osób starszych już teraz korzysta z takich urządzeń, jak telewizja cyfrowa, telefony komórkowe, komputery, a nawet Internet.
Digital television, mobile phones, computers and even internet are already used by some of the elderly.
Chciałbym skorzystać z możliwości, jaką daje mi ta debata, aby wyrazić moje rozczarowanie tym, jak rozwija się telewizja cyfrowa na Malcie.
I would like to take the opportunity offered by this debate to register my disappointment at the way in which digital television is developing in Malta.
Doszło do zwiększenia liczby platform dystrybucyjnych i pojawiły się nowe technologie, takie jak telewizja cyfrowa, IPTV, telewizja mobilna i wideo na żądanie.
There has been a multiplication of distribution platforms and technologies, such as digital television, IPTV, mobile TV and video on demand.
mając na uwadze, że telewizja cyfrowa może wykorzystać nowe technologie w zakresie mediów do świadczenia usług informacyjnych i może w związku z tym zwiększyć spójność społeczną i przyczynić się do włączenia wszystkich do społeczeństwa informacyjnego,
whereas digital television can make use of new media technology to provide information services and can therefore enhance social cohesion and help bring everyone within the information society,
mając na uwadze, że usługi w zakresie interaktywnej telewizji cyfrowej obejmują wielojęzyczne napisy, dzięki którym telewizja cyfrowa może zwiększyć dialog międzykulturowy i uczenie się przez całe życie,
whereas digital interactive television services include multilingual subtitles, enabling digital television to enhance intercultural dialogue and lifelong learning,
Telewizja cyfrowa bardzo rozwinęła się w Szwecji w ciągu ostatnich 5 lat.
Digital television in Sweden has developed strongly during the last five years.
Telewizja cyfrowa i bezprzewodowa łączność szerokopasmowa mogą z powodzeniem rozwijać się równolegle i nie należy zapominać o tym, że szerokopasmowy dostęp do Internetu ma także dużą wartość kulturową i społeczną.
Digital television and wireless broadband can develop successfully in parallel and we should not forget that broadband Internet access also offers high cultural and social value.
Telewizja cyfrowa, bez względu na rodzaj jej nośnika nadawania: satelita, kabel czy też nośnik fal Hertza, umożliwi prawdopodobnie większej liczbie osób, i taki jest cel, dostęp do liczniejszych programów, do lepszej jakości technicznej i do przekazu interaktywnego.
Whatever type of network is used, whether satellite, cable or terrestrial, digital television is likely - and designed - to allow an increasing number of people access to more programmes, improved technical quality and interactive services.
[242] Sprawa C 25/2004 Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) w Berlinie-Brandenburgu Decyzja Komisji z 9.11.2005.
[243] Case C 25/2004 Digital terrestrial TV (DVB-T) in Berlin-Brandenburg, Commission decision of 9.11.2005.
ESOA podkreśla ponadto, iż satelity stanowiłyby pod wieloma względami tańszą i z uwagi na zasady rynkowe właściwszą formę przekazu telewizyjnego niż telewizja cyfrowa.
ESOA also pointed out that, in many respects, satellites were a cheaper and more market-oriented form of transmission than digital terrestrial transmission.
Częstotliwości poniżej 694 MHz w przypadku gdy naziemna telewizja cyfrowa podlega ochronie
Frequencies below 694 MHz where digital terrestrial television broadcasting is protected
Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) (Austria i Niemcy)
Digital terrestrial television (DVB-T) (Austria and Germany)
W odniesieniu do rynku końcowego dystrybucji usług telewizji płatnej należy zauważyć, że poszczególne sposoby emisji pokrywają cały teren kraju (satelita) lub stopniowo pokrywają całość lub większość tego terytorium (naziemna telewizja cyfrowa, DSL i telewizja kablowa).
With regard to the downstream pay-TV market, the different means of delivery either cover the whole of the national territory (satellite) or are gradually covering all or a large part of it (DTT, DSL and cable).
AD. mając na uwadze, że rozwój nowych mediów (szerokopasmowy Internet, kanały satelitarne, naziemna telewizja cyfrowa itp.) oraz zróżnicowane formy własności mediów same w sobie nie są wystarczające do zapewnienia pluralizmu w zakresie treści mediów,
AD. whereas the proliferation of new media (broadband Internet, satellite channels, digital terrestrial television, etc.) and the varied forms of media ownership are not sufficient in themselves to guarantee pluralism in terms of media content,
Telewizja cyfrowa umożliwia telewidzowi bezpośredni kontakt z nadawcą poprzez "kanał zwrotny".
Digital TV allows viewers to interact directly with broadcasters via a 'return channel'.
Przejście z przekazu analogowego na przekaz cyfrowy stanowi podstawowy warunek wprowadzenia usług w zakresie interaktywnej telewizji cyfrowej. Naziemna telewizja cyfrowa w Europie ucierpiała na licznych próbach jej uruchomienia zakończonych niepowodzeniem, jednak pojawiły się obecnie zrównoważone modele biznesowe i proces zmiany systemu na cyfrowy nabiera tempa.
Moving from analogue to digital television is a prerequisite for the introduction of interactive digital television services. Digital terrestrial TV in Europe suffered from a number of false starts, but sustainable business models are now emerging and switchover is gaining pace.
Naziemna telewizja cyfrowa obejmuje generalnie dwie grupy operatorów, którzy ewentualnie mogą podlegać integracji: operatorów sieci nadawczych, którzy zapewniają transmisję sygnałów radiowych, oraz nadawców telewizyjnych, którzy zajmują się tworzeniem programów i oferują je w postaci pakietów programowych.
In general, terrestrial transmission concerns two types of operators which may or may not be integrated: network operators which take care of the transmission of broadcasting signals, and broadcasters which produce and package content.
Telewizja cyfrowa umożliwia telewidzowi bezpośredni kontakt z nadawcą poprzez "kanał zwrotny".
The committee points out that the switchover from analogue to digital is a great step forward and can contribute towards disseminating cultures and improving social cohesion.
Innymi formami Digital-Video-Broadcasting są DVB-S (telewizja cyfrowa przez satelitę) i DVB-C (telewizja cyfrowa przez kabel).
Other forms of digital video broadcasting are DVB-S (by satellite) and DVB-C (by cable).
Telewizja cyfrowa (Digital Video Broadcasting, DVB); Multimedialna platforma domowa (MHP) - specyfikacja 1.1.1 | -ETSI TS 102812 | wersja 1.2.1 |
Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.1.1 | -ETSI TS 102812 | version 1.2.1 |
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo