Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "telewizja kablowa" na angielski

Wyszukaj telewizja kablowa w: Definicja Synonimy
cable tv
cable television
Trzy chołdne napoje w ciągu dnia, telewizja kablowa.
Three squares a day, plus cable tv.
Telewizja kablowa, woda, wszystko jest kradzione.
Cable TV, water, the whole gamut, all gets stolen.
infrastruktury alternatywne, takie jak telewizja kablowa, łączność satelitarna, bezprzewodowe pętle lokalne generalnie na razie nie oferują takiej samej funkcjonalności lub powszechności, chociaż sytuacja w poszczególnych Państwach Członkowskich może być różna.
Alternative infrastructures such as cable television, satellite, wireless local loops do not generally offer the same functionality or ubiquity for the time being, though situations in Member States may differ.
Telewizja kablowa w latach 70-tych była postrzegana jako pirackie medium.
Cable television in the 70's was viewed really as a pirate medium.
Telewizja kablowa... wreszcie internet.
Global communications, cable TV, the internet.
Lisa, telewizja kablowa powiedziała, że mam się tobą opiekować.
Lisa, basic cable said I should nurture you.
Tych kosztów nie poniesiono by w przypadku wyboru innej platformy (IPTV, telewizja kablowa lub satelitarna).
Such cost would not have arisen if other platforms (IPTV, cable or satellite) had been chosen.
W Niemczech na wszystkich trzech platformach nadawania (telewizja kablowa, satelitarna i naziemna) jest znaczna liczba programów telewizyjnych odbieranych bez opłat, z czego można wnioskować o pewnym podobieństwie oferty.
In Germany, cable, satellite and terrestrial platforms all offer a large number of free-to-air channels which points to a certain similarity of offer.
Aktualnie nie dotyczy to DVB-T: przedmiotowy środek ogranicza się do terenów miejskich o dużej gęstości zaludnienia, gdzie z reguły dostępna jest szerokopasmowa telewizja kablowa.
This is currently not the case for DVB-T; the present measure is limited to urban areas with high population density where cable is also widely available.
Im szersza jest oferta alternatywnych sposobów dostępu (telewizja kablowa, uwolnione pętle lokalne, światłowody), tym wyższy jest stopień penetracji.
The greater the offer of alternative access modes (cable, unbundled local loop, fibre) the higher the penetration rate.
Dystrybucja ofert telewizji płatnej do konsumentów końcowych może być realizowana poprzez różne sposoby transmisji, z których we Francji najważniejszymi są telewizja kablowa, satelitarna, DSL oraz telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa).
Pay-TV offerings can be delivered to final consumers by various means, the main ones in France being cable, satellite, DSL and terrestrial (analogue and digital).
Kanały są następnie dostarczane odbiorcom za pośrednictwem różnych platform (np. telewizja satelitarna, NTC, telewizja kablowa, IPTV).
The channels are then provided to the public through various platforms (e.g. satellite, DTT, cable, IPTV).
Operatorzy sieci obsługujący inne platformy, takie jak telewizja satelitarna, telewizja kablowa i IPTV, są zatem wyłączeni z przedmiotowego środka.
Therefore network operators who operate other platforms, such as satellite, cable and IPTV, are excluded from the measure.
Komisja reprezentuje pogląd, że różne drogi nadawania sygnałów telewizyjnych (tj. telewizja kablowa, satelitarna, telewizja naziemna i w coraz większym stopniu także IPTV) bezpośrednio ze sobą konkurują.
The Commission is of the opinion that the different means of transmission of broadcasting signals, i.e. cable, satellite, terrestrial transmission and increasingly also IPTV are in direct competition.
W uwagach wyrażono ponadto wątpliwość, czy wobec dużych różnic technologicznych i kosztów, jakie powstają przy przechodzeniu z jednego sposobu nadawania na drugi, telewizja kablowa, satelitarna i naziemna należą rzeczywiście do tego samego rynku.
At the same time, the comments also call into question whether cable, satellite and terrestrial transmission belong to the same market in view of the technological differences and the costs of switching from one means of transmission to another.
Podział odbiorców między platformy telewizji kodowanej w 2014 r. był następujący: IPTV - 38,8 %, telewizja satelitarna - 30,2 %, telewizja kablowa - 23,7 % i NTC - 4,5 %.
Distribution of viewers amongst pay-TV platforms in 2014 was as follows: IPTV - 38,8 %, satellite - 30,2 %, cable - 23,7 % and DTT - 4,5 %.
W Hiszpanii istnieją obecnie cztery platformy nadawcze: NTC - naziemna technologia cyfrowa (DBV-T), telewizja satelitarna (DBV-S), telewizja kablowa (DVB-C) i IPTV.
In Spain there exist today four broadcasting platforms: DTT - digital terrestrial technology (DVB-T), satellite (DVB-S), cable (DVB-C) and IPTv.
W odniesieniu do rynku końcowego dystrybucji usług telewizji płatnej należy zauważyć, że poszczególne sposoby emisji pokrywają cały teren kraju (satelita) lub stopniowo pokrywają całość lub większość tego terytorium (naziemna telewizja cyfrowa, DSL i telewizja kablowa).
With regard to the downstream pay-TV market, the different means of delivery either cover the whole of the national territory (satellite) or are gradually covering all or a large part of it (DTT, DSL and cable).
Rodzaj połączenia wykorzystywany do uzyskania dostępu do Internetu w domu: inne połączenie szerokopasmowe (np. telewizja kablowa, UMTS itp.)
type of connection used to access the Internet at home: other broadband connection (e.g. cable, UMTS, etc.)
Telewizja kablowa wycofuje się z promocji.
Pay per view is pulling back on the promotion.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo