Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "temat" na angielski

Zobacz także: na temat
Wyszukaj temat w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
Ludzie zawsze są temat do natury potężne kaprysy.
People will always be subject to nature's powerful whims.
Potrzebuję trochę informacji na twój ulubiony temat - O.S.S.
I need some information on your favorite subject, the OSS.
Zachowajmy ten temat na inny wieczór.
Well, let's save that topic for another night.
To zawsze dobry temat na randkę.
That's always a really good first-date topic.
Pisałem sprawozdanie na ten temat dla mojej komisji.
I have been writing a report for my committee on this issue.
Najwyraźniej istnieją dwie szkoły myślenia na ten temat.
Clearly there are two schools of thought on this issue.
Poruszę ze sędzią temat natury politycznej.
I will broach the magistrate on subject of political office.
To niezbyt przyjemny temat do rozmowy.
This is an unpleasant subject to talk about.
Interesująca przypadłość umysłowa i nasz dzisiejszy temat.
An interesting brain rarity and our subject for today.
Cały pokój wypełniony tysiącami książek na każdy temat.
A room filled with thousands of books on nearly every subject.
Moi partnerzy mają własne zdanie na ten temat.
But I have partners and they have their opinions on the subject.
Główny temat to zabójstwo austriackiego arcyksięcia.
The main topic here is the murder of the Austrian Archduke.
Obecnie piszę końcową pracę na ten temat.
At present, I'm writing the definitive work... on the subject.
Chcesz to zrobić by zmienić temat.
You just want to do it to change the subject.
Mam dla ciebie temat na powieść.
I've got a subject of a novel for you.
Początkowo prowadziliśmy bardzo zacięte dyskusje na ten temat.
Initially, we had a very heated discussion on this subject.
Nie jest to jednak temat niewinny.
This is not an innocuous subject, however.
Problemem jednak pozostaje temat modułów fotowoltaicznych.
However, the subject of photovoltaic modules remains a problem.
Drugi temat to rola wodnych usług ekologicznych.
The second topic is the role of ecological services provided by water.
To temat, który dotyczy Europejczyków.
It is a subject that concerns the people of Europe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10399. Pasujących: 10399. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo