Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tempo" na angielski

Zobacz także: tempo wzrostu tempo rozwoju
Wyszukaj tempo w: Definicja Synonimy

Sugestie

225
48
Od tego momentu tempo integracji zależy wyłącznie od Serbii.
From this point onwards, the pace of integration depends entirely on Serbia.
Praktycznie podwaja tempo za każdym razem.
He's practically doubling his pace every time.
Na tempo oraz stopień wchłaniania sapropteryny wpływa spożywanie pokarmów.
The rate and extent of absorption of sapropterin is influenced by food.
Innymi słowy, tempo przyspieszenia jest gwałtowne.
In other words, the rate of increase is exponential.
Najbardziej niepokojące jest tempo postępów Iranu.
Most alarming is the speed of Iran's progress.
Chce mieć tempo, będzie je miał.
Well, the man wants speed, let's just give it to him.
Należy przyspieszyć ogólne tempo przeprowadzania tych reform.
The overall pace of these reforms needs to be accelerated.
Zwiększam obciążenie i tempo o pięć procent.
I'm increasing your incline and speed by five percent.
Michael, tempo bicia serca i oddychania Sary nagle wzrosło.
Michael, Sarah's heart rate And respiration have suddenly increased.
Jej tempo serca nie, gdzie to powinno być.
Her heart rate's not where it should be.
Zwalnia na chwilę, tempo serca spada i nagle szybko przyspiesza.
He slows down briefly, heart rate drops, then accelerates hard.
Pepito, duma Mendoza, ustanawiał wściekłe tempo... a Fuego, Gordito i Pingo, nigdy nie widziałęś takiego wyścigu.
Pepito, the pride of Mendoza, was setting a furious pace... and Fuego, Gordito and Pingo, you never have seen such a race.
Wręcz przeciwnie: zakładając, że obecne powolne tempo wychodzenia Europy z kryzysu się utrzyma, bezrobocie będzie jeszcze większe przez co najmniej najbliższe lata.
In fact the opposite is true; if we assume that Europe continues to exit the crisis at the current slow rate, unemployment will rise even further for at least the next few years.
Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Posłowi Wojciechowskiemu za tempo, w jakim udało mu się przedłożyć to sprawozdanie Parlamentowi.
Mr President, first of all, I would like to thank Mr Wojciechowski for the speed with which he has been able to bring this report to the House.
Rok po roku dokonujemy postępów, ale ich tempo jest dalekie od pożądanego.
We have experienced this progress year by year, but its rate is nowhere near what would be desirable.
Poprawiło się także tempo rozpatrywania spraw.
Also the speed of handling inquiries improved.
Myślę, że naprawdę musimy spróbować przyspieszyć tempo naszych działań: zamiast czekać aż do końca przyszłego roku powinniśmy może poszukać szybszego rozwiązania.
I think that we really do need to try to step up the pace of our action: instead of waiting until the end of next year, we should perhaps seek a solution somewhat sooner.
tempo wzrastania poziomu wody lub szlamu;
the rising rate of water or slurry levels;
Jeżeli okaże się możliwe przyspieszenie tego terminu, jesteśmy skłonni zwiększyć tempo.
If it proves possible to bring that date forward, we are willing to try to up the pace.
Z pewnością należy również zwiększyć tempo przemian.
The pace certainly needs to be stepped up, too.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1230. Pasujących: 1230. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo