Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tkanina" na angielski

Wyszukaj tkanina w: Definicja Synonimy
fabric
cloth
tapestry
textile
netting

Sugestie

Tak że podczas ruchu tkanina będzie generowała prąd.
Allowing the motion of fabric to generate electricity.
Kolejna wiadomość brzmi: powszechnie stosowana tkanina może cię zabić.
In other news, a common household fabric can kill you.
Ta tkanina i miara jest efektem ciężkiej pracy.
This cloth and weight are a result of a lot of hard work.
Ta tkanina przesiąknięta jest moim ojcem.
This cloth, filled with my father.
Moja pani, ta tkanina przybyła z daleka.
Well, my Lady, your tapestry has come a long way.
Mamy mnóstwo tego w domu, ale to nasza jedyna tkanina.
We have lots of stuff at home but this is our only cloth.
Następnie bawełniana tkanina jest usuwana, a urządzenie odblaskowe jest pozostawione do wyschnięcia.
The cotton cloth is then removed and the retro-reflecting device left to dry.
To jest zwykla tkanina z wydrukowanym na niej obrazem.
It's a plain cloth with the image printed on it.
Jak na swoją cenę, ta tkanina jest dobrej jakości.
This cloth is good in quality for its price.
Silna, oddychająca tkanina jest zaprojektowana, by utrzymać elastyczność.
The sturdy, breathable fabric is designed to maintain mammary elasticity.
Uwaga: W przypadku produktów objętych tym działem tkanina z juty może zostać użyta jako podkład.
Note: For products of this Chapter jute fabric may be used as a backing.
Zgaduję... że tu była tkanina.
My guess is there was fabric here.
Podoba mi się nowa tkanina na fotelach w jadalni.
I love the new fabric on the dining room chairs.
Ta tkanina jest zrobiona z tych włókien, które znaleźliśmy w nosie Doodles'a.
This fabric is consistent with the fibers we found in Doodles' nose.
Możny faraonie, darem Troi jest wspaniała tkanina z krainy pięciu rzek.
Great Pharaoh, the gift of Troy is a fabulous fabric from the land of the five rivers.
W przypadku przedstawienia dowodu pochodzenia dla tkanin barwionych objętych kodami CN 540822 i 540832 towarzyszy mu dokumentacja potwierdzająca, że użyta tkanina niebarwiona nie przekracza 50 procent ceny ex-works produktu.
Where a proof of origin is provided for dyed woven fabrics of CN codes 540822 and 540832, it shall be accompanied by documentary evidence that the undyed fabric used does not exceed 50 per cent of the ex-works price of the product.
Kompozyty i niemetale inne niż drewno i tkanina
Composite and non-metallic other than wood and fabric
Co to, jakiegoś rodzaju tkanina?
What is that, a piece of cloth?
Żelazko musi być wystarczająco gorące, by nie przyciskać za mocno, bo tkanina zrobi się świecąca, proszę sprawdzić.
The iron has to be hot enough so you don't pass it too much and make the fabric shiny so check it, please.
0- Pozostała tkanina, krata, siatka i ogrodzenie
0- Other cloth, grill, netting and fencing
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 166. Pasujących: 166. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo