Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "traktat lizboński" na angielski

Wyszukaj traktat lizboński w: Definicja Synonimy
Treaty of Lisbon
Lisbon Treaty
the TL
this Lisbon Treaty

Sugestie

Nowy traktat lizboński stanowi podstawę prawną dla takiego działania.
The new Treaty of Lisbon provides a legal basis for such action.
Oto dlaczego kontrowersyjny traktat lizboński może być postrzegany pozytywnie z perspektywy władz lokalnych.
That is why the controversial Treaty of Lisbon may be perceived positively from the perspective of local authorities.
Tym mówię, że mamy nowy traktat lizboński.
To these people I would say that we have the new Treaty of Lisbon.
W ubiegłych latach była to wspólna decyzja trzech głównych instytucji europejskich, natomiast obecnie traktat lizboński wyraźnie przyznaje prawo inicjatywy Parlamentowi.
Whereas in the past it was a shared decision between the three main European institutions, the treaty of Lisbon explicitly gives the right of initiative to the Parliament.
Przecież to właśnie przewiduje traktat lizboński.
Moreover, this is what the Treaty of Lisbon provides for.
Gdy Litwa podpisywała traktat lizboński została również sygnatariuszem EKPC.
When Lithuania signed the Treaty of Lisbon, it also became a signatory to the ECHR.
Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, traktat lizboński wiele zmienił.
As we said many times before, the Treaty of Lisbon changed many things.
Powtórzę: traktat lizboński należy poddać pod referendum.
Let me repeat that the Lisbon Treaty should be put to a referendum.
Ponadto traktat lizboński dostarczy nam nowych instrumentów w tej dziedzinie.
In addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
Przyznaję, że traktat lizboński oznacza poprawę w niektórych obszarach.
I recognise that the Treaty of Lisbon constitutes an improvement in certain areas.
Teraz traktat lizboński daje nam nową możliwość pójścia dalej.
Now the Lisbon Treaty gives us a new opportunity to move ahead.
Gdy traktat lizboński wejdzie w życie znacznie uprości procedury ustawodawcze.
When the Treaty of Lisbon comes into force, it will make legislative procedures much simpler.
Obie izby czeskiego parlamentu poparły traktat lizboński zdecydowaną konstytucyjną większością.
Both chambers of the Czech Parliament, by a clear constitutional majority, have backed the Lisbon Treaty.
Jednocześnie traktat lizboński wprowadza ważne zmiany w procedurze zatwierdzania budżetu Wspólnoty.
At the same time, the Treaty of Lisbon introduces important changes in the procedure for approving the Community budget.
Wracając do instytucji europejskich, właśnie to umożliwi nam traktat lizboński.
This is precisely, to come back to the European institutions, what the Treaty of Lisbon will allow us to do.
Mając traktat lizboński dążymy do skutecznej wspólnej polityki zagranicznej UE.
With the Lisbon Treaty, we are working towards an effective common foreign EU policy.
Na szczęście mamy teraz traktat lizboński.
Fortunately, we now have the Lisbon Treaty.
Nie uważamy, by traktat lizboński był rzeczą najważniejszą.
We do not think that the Treaty of Lisbon is the most important thing.
Wiem również, że Parlament niestrudzenie propagował traktat lizboński.
I also know that this Parliament has worked tirelessly to promote the Lisbon Treaty.
Zasadniczo realizację tego celu traktat lizboński powierza Parlamentowi.
This is an objective that the Treaty of Lisbon entrusts largely to Parliament.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1287. Pasujących: 1287. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo