Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "transport kolejowy" na angielski

Wyszukaj transport kolejowy w: Definicja Synonimy
rail transport
railway transport
transport by rail
train movement
Freight Train
railways
Zapewnimy atrakcyjny, efektywny i bezpieczny transport kolejowy.
We will secure attractive, effective and safe rail transport.
W odniesieniu do pozostałych kwestii uważam, że oczywiście musimy rozwijać transport kolejowy.
As for the rest, I believe that we must, of course, develop rail transport.
Wschodnia część Unii Europejskiej wymaga poważnych inwestycji w transport kolejowy, aby mogła utrzymywać i modernizować istniejącą infrastrukturę, a także ją rozwijać.
The eastern part of the European Union requires substantial investment in railway transport to be able to maintain and modernise the existing infrastructure and develop it.
Ta kwestia stanowi kolejny przykład na to, jak konieczne jest naleganie na inwestycje w transport kolejowy.
This issue provides one more example of how necessary it is to insist on investment in railway transport.
Następnie cały transport kolejowy i drogowy został całkowicie sparaliżowany.
Then transport by rail and highway ground to a halt.
Jeśli wykorzystać wpływy z opłat na inwestycje w transport kolejowy lub wodny, zaradzimy zarówno problemowi korków, jak i zmian klimatu.
If we could use the proceeds from this levy to invest in transport by rail or water, we would address both the traffic jam problem and climate change.
Co więcej, SEL dowiodło, iż transport kolejowy nie był konieczny dla kontynuowania działań.
Furthermore, SEL has demonstrated that the rail transport is not necessary for continued operations.
Jeśli takie rozwiązanie odniesie sukces mamy szansę ożywić transgraniczny transport kolejowy.
If that proves successful, we have a chance to revitalise cross-border rail transport.
Dzięki niniejszej inicjatywie transport kolejowy będzie bardziej konkurencyjny i pozwoli zachować miejsca pracy w tym sektorze.
The initiative before us will ensure that rail transport becomes more competitive and will allow jobs in the sector to be saved.
organ odpowiedzialny za transport kolejowy do nałożenia
an authority responsible for rail transport to impose
Podzielam przedstawiony pomysł, według którego agencje przynoszą wartość dodaną strategiom politycznym UE w obszarach tak różnorodnych jak szkolenia zawodowe, środowisko, bezpieczeństwo wewnętrzne i transport kolejowy.
I share the main idea raised, which is that agencies bring added value to EU policies in areas as varied as professional training, the environment, internal security and rail transport.
Należy uczynić priorytetem transport kolejowy, nie tylko w sferze słów, ale również w zakresie czynów finansowych, abyśmy nie musieli ponownie przeżywać obecnej sytuacji.
Rail transport must be given priority, not only in words, but also in financial deeds, so that we do not have to experience a situation like this again.
zmodernizowania infrastruktury i istniejącego taboru kolejowego, by zagwarantować skuteczny i bezpieczny transport kolejowy;
modernise the rail infrastructure and existing rolling stock to guarantee efficient and safe rail transport,
Trasy kolejowe są rzadkim towarem i równie ważne dla usług interesu publicznego (takich jak publiczny transport kolejowy) jest optymalne przyznawanie tras.
Rail paths are a scarce commodity, and it is equally important to services of general interest (such as public-service rail transport) that paths are allocated optimally.
Jeśli transport kolejowy stanie się tańszy, lecz nie będzie bardziej efektywny, to nie osiągniemy tej zamiany.
If transport by rail becomes cheaper but not more efficient, we will not achieve that modal shift.
Pomoc taką omawia się w sekcji 6.3 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych, uwzględniając fakt, że transport kolejowy pozwala zaoszczędzić na kosztach zewnętrznych w stosunku do konkurencyjnych rodzajów transportu.
Such aid is covered by Section 6.3 of the Railway Guidelines and aims at accounting for the fact that rail transport makes it possible to avoid external costs compared with competing transport modes.
Energia elektryczna używana przez transport kolejowy, jako należąca do sektora produkcji energii elektrycznej, jest już objęta ETS.
The electricity used in rail transport is already covered by the ETS through the participation of the power generation sector.
Estonia, Łotwa i Litwa potrzebują połączenia kolejowego z Europą, zarówno z przyczyn gospodarczych, jak i z uwagi na potrzebę budowania przyjaznej dla środowiska gospodarki, ponieważ transport kolejowy pozwala na przewożenie większych ładunków przy mniejszych zanieczyszczeniach.
Estonia, Latvia and Lithuania need a railway link with Europe, both for economic reasons and to keep environmental economy in focus, because rail transport allows for larger cargo loads to be transported with less pollution.
Szereg strasznych wypadków pokazał, że chociaż transport kolejowy należy do bardzo bezpiecznych środków transportu, to zasady bezpieczeństwa muszą być jak najsurowsze.
A number of terrible accidents have shown that, although rail transport is a very safe mode of transport, safety rules need to be as strict as possible.
Generalnie transport kolejowy jest bezpieczniejszy, szybszy i powoduje mniejsze zanieczyszczenie niż transport drogowy.
In general, rail transport is safer, faster and causes less pollution than road transport.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 170. Pasujących: 170. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo