Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "transport publiczny" na angielski

Wyszukaj transport publiczny w: Definicja Synonimy
public transport
public transportation
public transit
2.2.4 Istotne znaczenie mają także turystyka zrównoważona, transport publiczny i odnawialne źródła energii.
2.2.4 Sustainable tourism, public transport and renewable energy are all also important.
Musimy promować transport publiczny wysokiej jakości, a nawet kartę praw pasażera.
We need to promote high quality public transport, even a charter of passengers' rights.
Zamykają szlaki handlowe, transport publiczny.
They're shutting down trade, public transportation.
Zatrzymałem transport publiczny i kazałem ludziom pozostać w domach.
I've closed down public transportation and told people to stay in their homes.
Usługi w zakresie transportu drogowego: transport publiczny
Road transport services: public transit
Kurierzy mogą wykorzystywać transport własny, współużytkowany prywatnie lub transport publiczny do świadczenia powyższych usług.
Couriers may use self-owned, privately shared or public transportation to supply these services.
Boże, to dużo lepsze niż transport publiczny.
God, this is so much better than public transportation.
W nowoczesnym życiu miejskim zasadnicze znaczenie ma nocny transport publiczny.
Night public transport has a vital function in modern urban life.
Niezbędny jest oczywiście wydajny i niezanieczyszczający środowiska naturalnego transport publiczny.
Of course, it needs efficient and clean public transport.
Uważa się, że efektywny transport publiczny odgrywa zasadniczą rolę w likwidacji zagęszczenia i oczyszczaniu środowiska.
Efficient public transport is considered as playing an essential role in beating congestion and cleaning up the environment.
Dlatego też UE powinna skoncentrować się na zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, udoskonaleniach technologicznych oraz zmniejszeniu ruchu dzięki przejściu z transportu indywidualnego na transport publiczny.
Hence, the EU should concentrate on increasing the use of energy form renewable sources, technological improvements and reducing traffic by transferring individual use to using public transport.
Uważam również, że należy zwiększyć nakłady na transport publiczny, aby poprawić mobilność w miastach.
I also think that we need to invest more in public transport to develop urban mobility.
Przykładowo jednym z rozwiązań ma być bilet na lokalny transport publiczny w Brukseli i będzie to przedmiotem dalszych uzgodnień.
For example, there is to be a ticket for local public transport in Brussels, and that is to be negotiated further.
Cele dyrektywy w sprawie jakości powietrza oraz cele proponowane w Zielonej Księdze na temat mobilności w miastach będzie można skuteczniej zrealizować, promując przyjazny środowisku transport publiczny.
The objectives of the Air Quality Directive and those suggested in the Green Paper on urban mobility will be implemented more effectively by promoting environmentally friendly public transport.
Decyzja Zarządu Regionu nr 62-6806 Kryteria ogólne i zasady finansowania Planu inwestycji w lokalny transport publiczny w Piemoncie, na podstawie ustawy 194/98.
Decision of the Regional Council No 62-6806 'General criteria and arrangements for funding by the Plan for investment in local public transport in Piedmont under Law No 194/98.
Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie odpadów, transport publiczny i planowanie przestrzenne to tylko kilka przykładów.
Water supply and water treatment, waste management, public transportation and urban planning are just a few examples.
Unia potrzebuje nowej kultury mobilności w miastach, w których transport publiczny i jazda na rowerze powinny nabrać większego znaczenia.
The Union needs a new urban mobility culture, in which public transportation and bike riding should become more important.
Teraz, dzisiaj, jesteśmy inscenizacji jednym z naszych najważniejszych wyścigach, pomiędzy samochodem, transport publiczny, rower i raczej dziwaczny wiara Jeremy'ego że powinniśmy podróżować wszędzie na rzekach.
Now, tonight, we are staging one of our important races, between the car, public transport, a bicycle and Jeremy's rather fanciful belief that we should travel everywhere on rivers.
rozporządzenie uwzględniające potrzeby starzejącego się społeczeństwa, dla którego transport publiczny będzie istotnym zasobem w nadchodzących dziesięcioleciach.
a regulation that would bear in mind the needs of an ageing population for whom public transport will be an essential resource in the coming decades.
Chcielibyśmy zobaczyć opłacany przez pracodawcę bilet na lokalny transport publiczny; innymi słowy chcemy sobie udowodnić, że jesteśmy odpowiedzialni zarówno z punktu widzenia polityki finansowej, jak i polityki ochrony środowiska.
We would like to see a job-funded pass for local public transport, in other words, we want to prove ourselves to be responsible from both a financial and an environmental policy point of view.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 109. Pasujących: 109. Czas odpowiedzi: 125 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo