Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trudności finansowe" na angielski

Wyszukaj trudności finansowe w: Definicja Synonimy
financial difficulties
financial difficulty
financial hardship
financial turbulence
Chodzi o państwa członkowskie przeżywające trudności finansowe.
This concerns Member States which are experiencing financial difficulties.
W latach poprzedzających udzielenie pomocy Javor Pivka przeżywała trudności finansowe.
In the years leading up to the granting of aid, Javor Pivka experienced financial difficulties.
Takie stwierdzenia są policzkiem dla setek tysięcy pracowników przeżywających trudności finansowe.
Such statements are a slap in the face for the hundreds of thousands of workers in financial difficulty.
znaczące trudności finansowe emitenta lub dłużnika;
significant financial difficulty of the issuer or obligor;
Wreszcie, czy ma pan zamiar wysłać swoich funkcjonariuszy do innych krajów przeżywających trudności finansowe, na przykład do Portugalii, Hiszpanii i Włoch?
Finally, do you intend to send your officials into other countries suffering financial hardship, for example, Portugal, Spain and Italy?
Punkt ten odnotowuje pewną liczbę wskaźników ilustrujących trudności finansowe przedsiębiorstwa.
This point mentions a number of signs illustrating the financial difficulties of a firm.
W związku z tym TV2 w krótkim czasie napotkała trudności finansowe.
As a result, TV2 quickly faced financial difficulties.
Jednocześnie młodzi ludzi powinni otrzymywać wsparcie pozwalające pokonać trudności finansowe związane z ukończeniem studiów.
At the same time young people should have the support to overcome financial difficulties as regards the completion of their studies.
Środki wskazane powyżej udzielane są przedsiębiorstwu mającemu trudności finansowe.
These measures are extended to a company in financial difficulties.
W każdym razie musimy w jakiś sposób przezwyciężyć trudności finansowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
At any rate, we ought to overcome somehow the financial difficulties of the small and medium-sized enterprise sector.
Z tego powodu, oceniając pożyczkę udzieloną spółce przechodzącej trudności finansowe, jako punkt odniesienia Komisja może zastosować stopę wyższą od stopy referencyjnej.
For this reason, when assessing a loan to a company in financial difficulties, the Commission may use a rate higher than the reference rate as a point of comparison.
Uważam, że wykazaliśmy solidarność, popierając państwa członkowskie uwikłane w trudności finansowe.
I believe that we have demonstrated solidarity in supporting Member States gripped by financial difficulties.
Władze słowackie nie zgadzają się z twierdzeniem beneficjenta, że jego trudności finansowe były spowodowane zmianą ustawy o administrowaniu podatków.
The Slovak authorities do not agree with the assertion of the beneficiary that his financial difficulties were due to the change in the Tax Administration Act.
W sprawozdaniu tym wielokrotnie zwraca się natomiast uwagę na strukturalne trudności finansowe RTP.
On the contrary, the report No 8/2002 points a number of times to RTP's structural financial difficulties.
Ponadto trudności finansowe przedsiębiorstwa były zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę.
Furthermore, the firm's financial difficulties were too serious for the group itself to overcome.
W szczególności oznacza to, że należy udowodnić, że trudności finansowe nie wynikają z przyczyn strukturalnych.
This, in particular, means that it must be proven that there are no structural causes for the financial difficulties.
Brak prywatnego interesu wskazuje na trudności finansowe i słabą pozycję banku.
The absence of private interest is an indication of the financial difficulties and weak position of the bank.
Wskazuje to wyraźnie na trudności finansowe, z jakimi zmaga się obecnie Volvo Aero.
This clearly indicates the financial difficulties faced by Volvo Aero at the moment.
Te dwa przedsiębiorstwa były obecne na rynku UE przez długi czas, lecz przechodziły poważne trudności finansowe, spowodowane m.in. przywozem na nieuczciwych warunkach.
Those two companies were present on the EU market for a long time but they were subject to significant financial difficulties, amongst other things because of unfair traded imports.
Obecne trudności finansowe oznaczają, że każde euro musi zostać mądrze wykorzystane i przynosić korzyści mieszkańcom naszych krajów - w tym także euro z funduszy strukturalnych i spójności.
The current financial difficulties mean that every euro must be used wisely and bring benefits to the people across our various countries - including the euros in the Structural and Cohesion Funds.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 197 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo