Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trybunału obrachunkowego" na angielski

Wyszukaj trybunału obrachunkowego w: Definicja Synonimy
Court of Auditors
Court of Audit
ECA's
Court of Auditor's

Sugestie

Przyjęcie i wdrożenie prawodawstwa dotyczącego trybunału obrachunkowego.
adopt and implement legislation on the Court of Auditors.
Instytucje przekazują do wiadomości Trybunału Obrachunkowego oraz włądzy budżetowej swoje wewnętrzne regulaminy finansowe.
The institutions shall forward their internal financial rules to the Court of Auditors and the budgetary authority, for information.
Wszelka moja działalność w ramach sprawowania przeze mnie dotychczasowych urzędów publicznych podlegała kontroli ze strony Węgierskiego Państwowego Trybunału Obrachunkowego.
In connection with the public offices I have held to date, all my activities have been subject to the supervision of the Hungarian State Court of Audit.
Nadzór nad moją działalnością na tym stanowisku należał do Węgierskiego Trybunału Obrachunkowego.
In this position the Hungarian State Court of Audit was responsible for monitoring my work.
Traktat Lizboński jasno określa zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
The Lisbon Treaty lays down clearly the tasks of the European Court of Auditors.
Musi mieć także zastosowanie do Trybunału Obrachunkowego.
It must also apply to the Court of Auditors.
Celem Komisji pozostaje uzyskanie poświadczenia wiarygodności bez zastrzeżeń ze strony Trybunału Obrachunkowego.
Achieving an unqualified statement of assurance from the Court of Auditors remains the Commission's collegial objective.
Przyspieszenie procedury udzielania absolutorium i uwzględnienie uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Acceleration of discharge timetable and incorporation of remarks of the European Court of Auditors.
Pracuje dla Prokuratury Generalnej Trybunału Obrachunkowego w Palermo.
Served at the Prosecutor's Office at the Palermo Court of Auditors.
Ta metoda kalkulacji została opracowana z inicjatywy Bawarskiego Trybunału Obrachunkowego.
This calculation method is the outcome of an initiative of the Bavarian Court of Auditors.
Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego jest regulowane przepisami niniejszego artykułu.
The annual report of the Court of Auditors shall be governed by this Article.
Pragnę usłyszeć od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedź na to pytanie.
I should like to hear a response to this from the European Court of Auditors.
Podsumowując, w tej części informacja Trybunału Obrachunkowego jest zrównoważona.
In summary, this section of the information provided by the Court of Auditors is mixed.
Będziemy dziś głosować nad nominacjami dla siedmiu nowych członków Trybunału Obrachunkowego.
Today we are going to vote the nominations for seven new members of the Court of Auditors.
Jednocześnie informacje te są przesyłane do Trybunału Obrachunkowego.
This information shall be sent to the Court of Auditors at the same time.
Chciałbym w końcu wyrazić uznanie dla zaangażowanych pracowników Trybunału Obrachunkowego.
Finally, I would like to compliment the committed employees of the Court of Auditors.
Istnienie tego problemu stwierdzono w szczególności, w ostatnim sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego.
This problem has been identified, in particular, in a recent report by the Court of Auditors.
były przechowywane do wglądu Komisji i Trybunału Obrachunkowego
concerned are kept available for the Commission and the Court of Auditors
W tym kontekście niezbędne są przepisy uzupełniające, zapewniające ochronę interesów finansowych UE oraz uprawnienia kontrolne Trybunału Obrachunkowego.
Supplementary regulations are needed in this respect to protect the financial interests of the EU and to give auditing powers to the Court of Auditors.
Gdyby nie sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, trudności te nie zostałyby zgłoszone.
Without the report of the Court of Auditors those difficulties would not be reported.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1384. Pasujących: 1384. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo