Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzasnąć" na angielski

Wyszukaj trzasnąć w: Definicja Synonimy
slam
bang
smack
Chca tylko trzasnąć drzwiami i wyjść.
All they want to do slam the door and leave.
Możesz mi trzasnąć drzwiami prosto w twarz... ale z drugiej strony bardziej mnie rozpalisz.
You could slam that door in my face if you want... but I'll just be on the other side even hotter.
Oni powiedzieliby nam musieliśmy trzasnąć owcę i że nie moglibyśmy wyjść aż guma była używana.
They'd tell us we had to bang the sheep and that we couldn't come out until the rubber was used.
Spójrz, wiem, że Eryk zgubił jego dużą szansę do jak sen z jedna gosposia to, zakładam, każdy w tym pokoju zwisaliby poza twoim lewym świrem, by trzasnąć.
Look, I know Erik missed his big chance to, like, sleep with the one girl that, I'm assuming, everybody in this room would lop off your left nut to bang.
Nie zapomnij trzasnąć drzwiami wychodząc.
Don't forget your smack on the way out.
A teraz przepuścisz mnie, czy mam cię trzasnąć w ucho, żebyś lepiej usłyszał?
Now are you going to let me by or do I need to smack you on the ear to help with your hearing?
Babuniu, odkąd oboje mamy szlaban... nie chcesz iść na górę, trzasnąć drzwiami sypialni i się walnąć?
l noticed that. Granny, since we're both grounded... want to go upstairs, slam our bedroom doors, and throw things?
Czy mogę trzasnąć go na kulki Jamesa?
Can I slam it on James' balls?
które Chcesz mnie, by trzasnąć bęben sam?
You want me to bang the drum myself?
Szkoda, że nie ma tu drzwi, którymi mógłbyś trzasnąć!
Too bad there's no door you can slam!
Niech pozwolę tobie trzasnąć tę dobrą rzecz jeżeli właśnie prosisz, żeby Jake powiedział do mnie--
I let you bang this good thing if you just askJake to talk to me -
Bo nie można trzasnąć słuchawką.
Because you can't slam down a cordless phone.
Nie waż się trzasnąć drzwiami.
Don't you dare slam that door.
Idę trzasnąć, huk, trzasnąć bęben.
I go bang, bang, bang the drum.
Proszę o pozwolenie, żeby trzasnąć Bartowskiego.
General, permission to slap Bartowski.
Wstawaj... abym mógł cię trzasnąć w tą piękną buźkę.
Get up... so I can rattle your pretty mouth again.
Laura, zdaję sobie sprawę, że mogłem zbyt głośno trzasnąć drzwiami przed tobą.
All right, I realise that I may have slammed the door too loudly in your face.
Mogę trzasnąć kilka fotek, nie ma problemu.
I can pop these, no problem.
Musiał trzasnąć głową bardzo silnie, by otrzymać takie obrażenia.
He would have needed to bang his head very hard to get that injury.
Czy musiałeś dosłownie trzasnąć drzwiami przed FBI?
Did you have to literally slam a door on the FBI's face?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 369. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo