Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzeci świat" na angielski

Wyszukaj trzeci świat w: Definicja Synonimy
developing world
third-world
3rd World
Third World
Cały trzeci świat zaczął stosować planowanie rodziny.
And all the developing world started to apply family planning.
W tym miliardzie nadal tkwi wielka tajemnica i potrzebny nam jest większy wachlarz pojęć niż tylko "kraje rozwijające się" i "trzeci świat".
There is still mystery in one billion. And we have to have more concepts than just developing countries and developing world.
Ale jak fajny trzeci świat.
But like, cool third-world.
Ale jak fajny trzeci świat. Wiesz, jak Bali.
But like, cool third-world.
było powtarzaniem za brytyjską komisją ds. zaludnienia stworzoną przez Króla Jerzego VI w 1944 r. Stwierdziła ona, że zaludniony trzeci świat, stwarza zagrożenie dla międzynarodowej elity władz globalnych.
National Security Study Memorandum 200, - was simply a regurgitation of the British Commission on Population, - created by King George VI of England in 1944, which openly - stated that populous 3rd World nations posed a threat
To nie było na trzeci świat?
It wasn't for the Third World?
Widzisz, bankowcy już posiadają i kontrolują trzeci świat.
You see, the bankers already own and control the third world.
Zamknij wszystkie swoje fabryki wyzyskujące trzeci świat.
shut down all of your company's sweatshops operating in the Third World.
Gdy się zastanowić Cabo to trzeci świat.
When you think about it, Cabo is really the third world.
To nie ja ratowałem trzeci świat.
Żadna potrzeba by pójść cały trzeci świat na mnie.
No need to go all third world on me.
Brudno, przerażająco, trzeci świat.
It's dirty, it's scary, it's third-world.
Zastępowanie Europejczyków ludźmi z krajów trzeciego świata sprawi, że Europa zostanie przez trzeci świat zastąpiona.
Replacing Europeans with people from the Third World will mean that Europe will be replaced by the Third World.
Zatrzymaliśmy trzeci świat będąc oglądnięty jako pirat i pokazaliśmy korporacje byli pirat.
We stopped the third world being viewed as the pirate and we showed the corporations were the pirate.
To jak trzeci świat, z ustanowionymi prawami.
It's like the Third World, with rights.
Kryzys ten dotknął wszystkie regiony świata, ale najbardziej ucierpiał trzeci świat, kraje rozwijające się.
All parts of the world have suffered because of this crisis, but the third world, the developing world, has suffered the most.
I myślisz, czy to jeszcze Ameryka, czy trzeci świat?
And then you wonder, is this really America or is this a third-world country?
Paraliżując Trzeci Świat - oni przegrają, pan wygra.
Shut down the Third World, they lose, you win.
Może to jeszcze nie Trzeci Świat, ale tam właśnie zmierzamy.
We may not be the third world, but we're getting there.
Trzeci Świat obecnie osiąga etap uwalniania cen, zaś zagadnienie to jest mi dobrze znane jako przedstawicielce Litwy.
The Third World is now entering the stage of price liberalisation, which is very familiar to me, as a representative of Lithuania.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo