Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tworzą" na angielski

create form make up constitute they make shall establish
produce
shall set up
formed
generate
establish a
they're creating
they're forming
consists
develop

Sugestie

54
Małpy tworzą wspólnotę w zgromadzeniu państwa.
Monkeys create a commotion in the state assembly.
Zawierające cewki warp, które tworzą pole podprzestrzenne.
Which contain warp coils that create the subspace displacement field.
Te dwa ważne składniki wspólnie tworzą wszystko we wszechświecie.
These two important principals come together to form all things in the universe.
W rzeczywistości euro i dolar tworzą duopol.
In fact, the dollar and the euro form a duopoly.
Wszystkie te strachy tworzą fałszywą moralność.
All these fears make up a false morality.
Widzisz, litery tworzą słowa, a słowa tworzą zdania.
The letters make up words and the words make up sentences.
Razem tworzą one nieprzyjemny koktajl starego radzieckiego projektu i amerykańskiej technologii.
Together, they form an unpleasant cocktail of old Soviet design and American engineering.
Nie, satelity tworzą tylko tarczę filtrującą promieniowanie.
No, the satellites just create a shield that filters the radiation.
Te stworzenia tworzą podstawę życia w parku.
These creatures form the basis of life in the park.
Ostatecznie ciecze wrzą i tworzą niebezpiecznie wysokie ciśnienie.
Eventually, the liquids come to a boil and create dangerously high pressures.
Symbole te oglądane z góry tworzą dziwny wzór.
These crop circles, when viewed from above, form strange patterns.
Ludzie tworzą systemy wartości, by porządkować świat.
On Morality. Humans create value systems to organize the world.
Bransolety tworzą fizjologiczną więź między noszącymi.
The bracelets create a physiological bond between the wearers.
Łącznie, te dwa szlaki tworzą trzon zmodernizowanej szwajcarskiej sieci kolejowej.
These two routes together form the backbone of the modernized Swiss railway network.
Małe kwadratowe tworzą nieduże proste przejścia.
Small square ones will create short straight openings.
Nasze anteny tworzą dwa punkty trójkąta.
Our antennas will form two points of the triangle.
Zwierzęta tworzą jednolitą, poruszającą się masę, stworzona dla utrzymania ciepła.
The huddled animals form a single moving mass... one designed for the sole purpose of sustaining warmth.
Może tworzą bezpieczną formę kontroli tłumu.
Perhaps they're developing it as a non-lethal form of crowd control.
Ale połączone razem tworzą bardzo efektywny środek wybuchowy.
But together, of course, they make a very effective explosive.
Często tworzą korki w imię Boga.
They're frequently creating traffic jam in the name of god.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2322. Pasujących: 2322. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo