Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tych ostatnich" na angielski

Wyszukaj tych ostatnich w: Definicja Synonimy
the latter
these last
those last
these recent
those final
this latest
these past few
these latest
the last
Koszty wynikające z zastosowania tych ostatnich spadają tym samym w całości na SNCM.
The costs arising out of the application of the latter therefore continue to be borne in their entirety by SNCM.
Zdrowie tych ostatnich jest uzależnione od jakości produktów tych pierwszych.
The health of the latter depends on the quality of the produce of the former.
Dorobek tych ostatnich pięciu lat jest bardzo ważny.
The legacy of these last five years is very important.
W ciągu tych ostatnich sześciu miesięcy załatwiono wiele istotnych spraw, które dobrze wpasowały się w priorytety wyznaczone przez słoweńską prezydencję.
There has been a great wealth of substantive issues addressed in these last six months and which have dovetailed well with the priorities of the Slovenian Presidency.
W tych ostatnich miesiącach, wydawał się bardziej spokojny niż kiedykolwiek gdy go widziałam.
In those last months, he seemed more peaceful than I'd ever seen him.
Ale ciśnienie w tych ostatnich kilku próbach wydawało się być prawidłowe.
But the pressure on those last few attempts felt correct.
Do tych ostatnich stosuje się prawo dotyczące udzielania zamówień.
It is to the latter that the procurement law should apply.
Urządzenia pokładowe tych ostatnich wyłączone są z podporządkowania się wymogom punktu 7.2.2.5.
The on-board equipment of the latter is excluded from compliance with the requirements of paragraph 7.2.2.5.
Pragnę jednak podkreślić, że relacje te winny opierać się na zasadach demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich.
I would like to stress, however, that these relations should be based on the principles of democracy, the rule of law and respect for human rights, with particular emphasis on the latter.
Więc musiałam być strasznie denerwująca w ciągu tych ostatnich kilku dni.
Then I guess I've been pretty annoying these last few days.
Sprawy zaczęły być trochę szalone w ciągu tych ostatnich kilku...
Things have been a bit hectic these last couple years.
Muszę mieć na nią oko w tych ostatnich tygodniach.
I need to have control of her and the baby these last weeks.
Jakie jest moje życie,... oprócz tych ostatnich kilku dni... A teraz wracasz do niego.
Where is my life... apart from these last days... and now you're going back to it.
W przypadku tych ostatnich podać dane dotyczące kapitalizowanej wartości oraz metodę jej naliczania.
In the latter case, give details of the value capitalized and the method of calculating it.
Może nawyk posłuszeństwa jest we mnie zbyt silny po tych ostatnich pięciu latach.
My habit of obeying is too strong after these last five years.
Nie mogę sobie wyobrazić tych ostatnich dziesięciu lat bez niego.
I can't imagine what these last 10 years would have been like without him.
Ponadto możliwość ujawnienia przez usługodawcę podmiotowi zależnemu informacji wrażliwych uzyskanych od konkurujących producentów urządzeń może stworzyć dla tych ostatnich niekorzystne warunki konkurencji.
Moreover, the possibility of disclosure by the service provider to its subsidiary of sensitive information obtained from competing equipment manufacturers can put the latter at a competitive disadvantage.
Organ ten jest bezstronny i niezależny od tych ostatnich.
This body shall be impartial and independent from the latter.
Tonaż eksploatowany przez tych ostatnich stanowi 5 % całkowitego tonażu armatorów francuskich.
The latter account for 5 % of the total tonnage of French shipowners.
Nie wydaje mi się, abym mógł przestać mowić o tych ostatnich kilku dniach.
I can't seem to stop talking these last few days.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 276. Pasujących: 276. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo