Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tylko w odniesieniu" na angielski

Wyszukaj tylko w odniesieniu w: Definicja Synonimy
only for
only in respect
only with regard
just in terms
Reprezentatywna organizacja zawodowa może złożyć wniosek o objęcie ochroną tylko w odniesieniu do win, które produkuje.
A representative professional organisation may lodge an application for protection only for wines which it produces.
Wniosek Komisji przewiduje wprowadzenie praw pasażerów tylko w odniesieniu do międzynarodowych podróży kolejowych.
The Commission proposal provided for the introduction of passengers' rights only for international rail travel.
Informacje podlegające wymianie wykorzystywane są tylko w odniesieniu do zagadnień określonych we wniosku.
Information exchanged shall be used only in respect of the matter for which it was requested.
66/402/EWG - tylko w odniesieniu do Zea mays i Sorghum spp.
66/402/EEC - only in respect of Zea mays and Sorghum spp.
Unia Europejska musi zastosować inteligentną strategię wobec białoruskiej ludności oraz społeczeństwa a nie tylko w odniesieniu do tymczasowego rządu w Mińsku.
The European Union must apply an intelligent strategy with regard to the Belarusian people and society and not only with regard to the temporary government in Minsk.
Rozwój aktywności neutralizacyjnej wiąże się ze zmniejszeniem skuteczności klinicznej produktu tylko w odniesieniu do aktywności rzutowej choroby.
The development of neutralising activity is associated with a reduction in clinical efficacy only with regard to relapse activity.
Świadectwa są ważne tylko w odniesieniu do wskazanej w nim ilości.
Certificates shall be valid only for the quantity indicated thereon.
Ponadto cła zostaną nałożone tylko w odniesieniu do przyszłości.
Furthermore, the duties will be imposed only for the future.
Terminy te są chronione tylko w odniesieniu do kantonów, które je dokładnie określiły, a mianowicie Vaud, Valais i Genève.
These terms are protected only for cantons benefiting from a precise definition, namely Vaud, Valais and Genève.
Ponadto przedmiotowe sprawozdanie przewiduje subsydia dla tych regionów nie tylko w odniesieniu do produkcji żywności, ale także w kontekście makroekonomicznym.
In addition, the report provides for subsidies for these regions not only in respect of food production, but also in a macro-economic context.
Refundacja określona na świadectwie jest wypłacana tylko w odniesieniu do ilości skrobi faktycznie wykorzystanej w procesie produkcyjnym.
The refund quoted on the certificate shall be paid only for the quantity of starch actually processed.
Duża liczba takich organów posiada kompetencje nie tylko w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na rasę lub narodowość, lecz również z innych powodów.
A high proportion of the bodies are competent not only for discrimination based on racial and ethnic origin but also on other grounds.
Refundacja jest ważna tylko w odniesieniu do wywozów dokonanych z Finlandii i ze Szwecji.
The refund shall be valid only for exports from Finland and Sweden.
Świadectwo pochodzenia formularz A lub deklaracja fakturowa dla takich produktów jest ważna tylko w odniesieniu do preferencji taryfowych określonych w art. 7.
The certificate of origin Form A or the invoice declaration for such products shall be valid only in respect of the tariff preferences referred to in Article 7.
Aktami przyjętymi przez instytucje w celu zamknięcia tych postępowań nałożono zatem cła ostateczne tylko w odniesieniu do przyszłości [40].
Therefore, the acts adopted by the Institutions to close those investigations imposed definitive duties only for the future [40].
Podaje się numer portfela pochodzący z załącznika V (sekcja 1) tylko w odniesieniu do tych portfeli, w przypadku których wymagane jest IRC.
The portfolio number taken from Annex V (Section 1), only for those portfolios where IRC is requested, shall be reported.
Ponadto australijskie ceny eksportowe FOB są również dostępne z innego źródła, ale tylko w odniesieniu do rudy drobnej [53].
In addition, FOB export prices from Australia are also available from another source, but only for fines [53].
Tabelę 2 wypełnia się dobrowolnie i tylko w odniesieniu do produktów i/lub kategorii opakowań, które przez władze krajowe są uznane za mające znaczenie w kontekście art. 5 dyrektywy 94/62/WE.
Table 2 is to be completed on a voluntary basis and intended only for those product and/or packaging categories which are considered by the national authorities relevant in the context of Article 5 of Directive 94/62/EC.
W przypadku Hongkongu wymóg ten jest obowiązkowy tylko w odniesieniu do pozwoleń na wywóz.
In the case of Hong Kong, this is obligatory only for the export licence.
Badanie laboratoryjne w ramach nadzoru entomologicznego (tylko w odniesieniu do choroby niebieskiego języka)
Laboratory test for entomological surveillance (only for Bluetongue)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 369. Pasujących: 369. Czas odpowiedzi: 157 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo