Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tylko w przypadku gdy" na angielski

Wyszukaj tylko w przypadku gdy w: Definicja Synonimy
only if
only where
only when
just in case
Obrady Rady Nadzorczej są ważne, tylko w przypadku gdy przynajmniej jeden przedstawiciel każdej kategorii członków FUNDUSZU jest obecny.
The proceedings of the Supervisory Board shall be valid only if at least one representative of each category of member of the FUND is present.
Proszę wypełnić tylko w przypadku gdy formularz jest sporządzany na wniosek instytucji w miejscu zamieszkania.
Complete only if the form is drawn up at the request of the institution in the place of residence.
Testy na kręgowcach do celów niniejszego rozporządzenia przeprowadza się tylko w przypadku gdy nie ma innych dostępnych metod.
Testing on vertebrate animals for the purposes of this Regulation shall be undertaken only where no other methods are available.
Należy zezwalać na wymianę narządów z krajami trzecimi tylko w przypadku gdy spełnione są normy równorzędne z normami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie.
Organ exchange with third countries should be allowed only where standards equivalent to those provided for in this Directive are met.
Proponowane jest rozszerzenie zakresu tego podatku na zużycie gazu ziemnego i LPG, ale tylko w przypadku gdy są one wykorzystywane do ogrzewania budynków.
It is proposed that this tax be extended to the use of natural gas and LPG, but only when used for the purposes of heating buildings.
Citadele banka i przedsiębiorstwa z nim powiązane mogą wypłacać środki pieniężne tylko w przypadku gdy formalną umowę kredytu podpisano przed datą przeniesienia.
Citadele banka and its affiliated undertakings will be allowed to disburse funds only when the formal loan contract has been signed before the transfer date.
Plan może zostać przyjęty, w razie konieczności, tylko w przypadku gdy w planie uwzględnione zostały zmiany wymagane na mocy lit. b).
Acceptance may be granted, where necessary, only if the changes requested under point (b) have been incorporated in the plan.
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przywóz japońskiego anyżu gwiazdkowatego tylko w przypadku gdy jest on przeznaczony do użytku innego niż spożycie przez ludzi.
Member States may allow imports of Japanese star anise only if it is intended for use other than human consumption.
Obowiązek określony w ust. 1 stosuje się tylko w przypadku gdy ubezpieczający jest osobą fizyczną.
The obligation referred to in paragraph 1 shall apply only where the policyholder is a natural person.
Oferty są ważne tylko w przypadku gdy przed terminem końcowym składania ofert przetargowych dostarczono dowód o wniesieniu wadium na rzecz danej agencji interwencyjnej.
Tenders shall be valid only if proof is provided before the closing date for the submission of tenders that a tendering security has been lodged with the intervention agency concerned.
Opłata będzie miała zastosowanie tylko w przypadku gdy przewoźnik lotniczy wykona minimalną liczbę [...] lotów tygodniowo.
The charge will be applicable only if the airline operates a minimum of [...] flights per week.
Niemniej ta metoda sprawdzania jest skuteczna tylko w przypadku gdy wykorzystuje się te same elementy opisu.
However, this method of verification is effective only where the description elements used are the same.
Zwolnienie dotyczące sprowadzania koni wierzchowych, pojazdów mechanicznych (łącznie z przyczepami), przyczep turystycznych, domów przewoźnych, łodzi rekreacyjno-wypoczynkowych i prywatnych samolotów przysługuje tylko w przypadku gdy osoba fizyczna zmienia swoje miejsce stałego zamieszkania na państwo członkowskie przeznaczenia.
The exemption on the introduction of riding horses, motor-driven road vehicles (including their trailers), caravans, mobile homes, pleasure boats and private aircraft shall be granted only if the private individual transfers his normal residence to the Member State of destination.
Dalsze przetwarzanie produktów końcowych jest dozwolone tylko w przypadku gdy otrzymane produkty są objęte jednym z kodów CN określonych w załączniku I.
Further processing of final products shall be permitted only if the products obtained fall within one of the CN codes referred to in Annex I.
Moduł SD można wybrać tylko w przypadku gdy wszystkie weryfikowane działania przyczyniające się do projektu podsystemu (produkcja, montaż, instalacja) podlegają systemowi jakości produkcji, kontroli końcowej produktu oraz badania, zatwierdzonemu oraz nadzorowanemu przez jednostkę notyfikowaną.
The module SD may be chosen only where all activities contributing to the subsystem project to be verified (manufacturing, assembling, installation) are subject to a quality system for production, final product inspection and testing, approved and surveyed by a notified body.
Artykuł 73 i 73a stosuje się tylko w przypadku gdy:
Articles 73 and 73a shall apply only where:
Wnioski są ważne tylko w przypadku gdy towarzyszy im pisemne oświadczenie, że:
Applications shall be valid only where they are accompanied by a written underkating:
jednakże ilości objęte procedurą uszlachetniania czynnego mogą być ustalane tylko w przypadku gdy miał miejsce rzeczywisty przywóz;
Whereas, however, the quantities subject to inward processing arrangements can be ascertained only when the imports concerned have taken place;
Inni pozarynkowi producenci mogą otrzymać inne dotacje do produkcji tylko w przypadku gdy te wpłaty zależą od ogólnych regulacji obowiązujących zarówno rynkowych, jak i pozarynkowych.
Other non-market producers can receive other subsidies on production only if those payments depend on general regulations applicable to market and non-market producers as well.
Świadectwo EUR. może być wydane tylko w przypadku gdy może służyć jako dokumentacja dowodowa wymagana w celu wprowadzenia w życie ustaleń preferencyjnych przewidzianych w Umowie.
An EUR. 1 certificate may be issued only where it can serve as the documentary evidence required for the purpose of implementing the preferential arrangements provided for by the Agreement.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 100. Pasujących: 100. Czas odpowiedzi: 187 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo