Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "użyć ponownie" na angielski

Wyszukaj użyć ponownie w: Definicja Synonimy
reuse
reused
re-used
Pozwala to użyć ponownie tych samych materiałów w wieloraki sposób, i zaskakujące nowe sposoby.
It lets you reuse the same materials in multiple different ways, and surprising new ways.
Myłam je po każdym użyciu, aby użyć ponownie.
After every use I would wash and reuse them.
Po opróżnieniu wstrzykiwacza nie można użyć ponownie.
When the pre-filled pen is empty you cannot use it again.
Coś, czego nie chciałbym użyć ponownie.
Something I hoped to never use again.
Zabrałem księgę zaklęć, aby żaden z następców O'Mary nie mógł jej użyć ponownie.
I took the grimoire so that none of O'Mara's followers would use it again.
Nie sądziłem, że zdecyduje się użyć ponownie tego samego patentu.
Didn't think he'd pull that M.O. twice.
opakowań tych nie można użyć ponownie do pakowania świeżego mięsa.
they may not be used the second time for wrapping fresh meat.
Wnętrzności należy zawsze przewozić w solidnych, wodoszczelnych i nie przepuszczających tłuszczu opakowaniach, których można użyć ponownie wyłącznie po wyczyszczeniu i dezynfekcji.
The viscera must always be transported in strong waterproof and greaseproof packaging which may only be re-used after cleansing and disinfection.
Jeśli teraz ktoś spróbuje tego użyć ponownie, to zamyka się i łamie.
If someone then tries to reuse it, it locks and breaks afterwards.
Mój Boże, chyba nie chcesz jej użyć ponownie?
My God, you're not going to use it again?
Państwa Członkowskie wymagają, aby opakowania lub pojemniki były zamykane w taki sposób, aby zamknięcie ulegało uszkodzeniu przy otwieraniu i nie można go było użyć ponownie.
Member States shall require that packages or containers must be closed in such a way that the fastener is damaged on opening and cannot be re-used.
W przypadku stosowania tabliczki znamionowej jest ona zaprojektowana tak, aby nie można jej było użyć ponownie i aby zawierała wolne miejsce pozwalające na zamieszczenie innych informacji.
Where the data plate is used, it shall be so designed that it cannot be reused and shall include a vacant space to enable other information to be provided.
Masz go użyć ponownie.
I want you to use it again.
Można tego użyć ponownie.
You can use that again.
Jedne możemy wyczyścić i użyć ponownie.
Hard boom we clean and reuse, so we're good there.
To pochłania energię, ale jeśli go rozebrać, i niektórych części użyć ponownie, można ją częściowo odzyskać.
It takes some energy, but if you deconstruct it - you take it all apart, you use the bits - you can get some of that energy back.
W opakowaniach opatrzonych żółtą banderolą lub etykietą, których nie można użyć ponownie po otwarciu opakowania, wprowadzane są do obrotu następujące rodzaje jaj:
The following eggs shall be marketed in packs with a yellow band or label which can no longer be used once the pack has been opened:
Czy nasi szanowski profesorowanie będą dalej używać tych samych testów w kółko, doskonale więdząc, że przyszli studenci mogą ich użyć ponownie?
Would our esteemed professors continue to reuse the same tests over and over, knowing full well that future students could easily recycle them?
I teraz popatrzcie na tę pielęgniarkę. Wraca do tacy, taca służy im za coś w rodzaju stanowiska wielozadaniowego, oto moment upuszczenia strzykawki, której przed chwilą użyła, z powrotem na tacę, po to, żeby ktoś mógł jej zaraz użyć ponownie.
And you'll see, just now, a nurse coming back to the tray, which is their sort of modular station, and dropping the syringe she's just used back in the tray for it to be picked up and used again.
W przypadku stosowania tabliczki znamionowej musi być ona zaprojektowana tak, aby nie można jej było użyć ponownie i aby zawierała wolne miejsce pozwalające na zamieszczenie innych informacji. ;
The manufacturer may, under the responsibility of the notified body, affix the latter's identification number during the manufacturing process..5.4. The manufacturer or his authorized representative must ensure that he is able to supply the notified body's certificates of conformity on request.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo