Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "używany" na angielski

Wyszukaj używany w: Definicja Synonimy
used
secondhand
utilized
using
use
spoken
fired
second-hand
Mnie mama używany do żądania była Windsor.
Me mum used to claim she was a Windsor.
To narkotyk używany do usypiania psów.
It is the drug used to sacrifice dogs.
Powszechnie używany w wojnach miejskich w końcu dwudziestego wieku.
This device was widely utilized in the urban wars of the late 20th century.
To skarb klanu używany w uroczystych ceremoniach.
It is a clan treasure used in formal ceremonies.
Nie był używany od lat pięćdziesiątych.
It hasn't been used since the fifties.
Zestaw jest używany do monitorowania niemowląt na odległość.
The set is used for monitoring babies from a distance.
Jest używany by podnosić je pozostając w bezpiecznej odległości.
It's used for picking them up, but keeping them at a safe distance.
Skrót certyfikatu, używany do jego szybkiej identyfikacji.
A hash of the certificate used to identify it quickly.
Jest również używany przez literników w komiksach.
It's also the ink used by letterers in comic books.
Związek używany w pierścieniach negatywnej materii.
It's a compound used in negative matter rings.
ZnaleĽlimy narzędzie zbrodni używany zabić swojego klienta.
We found the murder weapon used to kill your client.
Wpisz adres rozgłaszania używany do komunikacji ze wszystkimi komputerami w podsieci.
Enter the broadcast address used to communicate with all hosts on the subnetwork.
Wpisz wynikowy format używany przez serwer.
Enter the result format used by the server.
Określa filtr używany do wyboru użytkowników.
This specifies the filter used for user entries.
Był używany jako tajemny symbol na wczesnych chrześcijańskich grobach.
It was used as a secret symbol in early Christian graves.
TFchroniczna używany jest przy obliczaniu kryterium krytycznej objętości rozcieńczenia.
The TFchronic shall be used when calculating the critical dilution volume criterion.
Hak jest używany do cięcia sznurów przyłączeniowych.
The hook is used for cutting line and cord.
To system ochrony używany w Hyde.
I... it's a security system we used in Hyde.
To specyfik używany do balsamowania Królów.
It is a mixture used for embalming the kings.
Był używany w procesjach Trzeciej Dynastii.
They used to be used in processions of the Third Dynasty.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1994. Pasujących: 1994. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo