Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ubezpieczenia na życie" na angielski

Wyszukaj ubezpieczenia na życie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Nie potrzebuję zamków ani ubezpieczenia na życie.
Need neither bolts nor life insurance.
Więc użyłam pieniędzy z ich ubezpieczenia na życie, by opłacić czesne.
So, I used their life insurance money to pay for the tuition.
W przypadku umów ubezpieczenia na życie ubezpieczający powinien mieć możliwość unieważnienia umowy w terminie 14-30 dni.
For life assurance contracts the policy holder should be given the opportunity of cancelling the contract within a period of between 14 and 30 days.
Przekształcona dyrektywa z 2002 r. została przyjęta w celu skonsolidowania wspólnotowych przepisów dotyczących ubezpieczenia na życie, tak aby udostępnić jednolity, jasny i zrozumiały dokument.
The aim of the 2002 recast Directive was to consolidate Community provisions on life assurance so as to provide the public with a single, clear and readily understandable text.
Mam dziś badania do ubezpieczenia na życie, więc jak ja nie mogę pić, to i ty nie.
I have a life-insurance physical today, so if I can't drink, neither can you.
Chcę przekierować wypłatę ubezpieczenia na życie, na spłatę czynszu, aby nie eksmitować rodziny.
Now, I'd like to direct the life-insurance payout to the rent rather than evict the family.
Przez całe ubezpieczenia na życie... są trudne do sprzedania.
Whole life insurance packages... are tougher to sell.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczającemu przekazuje się co najmniej informacje wymienione w ust. 2-4.
Before the life insurance contract is concluded, at least the information set out in paragraphs 2 to 4 shall be communicated to the policy holder.
Bill Richter, Uber-Life, ubezpieczenia na życie.
Bill Richter, Über-Life Life Insurance.
Seguros Navarra: ubezpieczenia na życie i emerytalne w Hiszpanii.
Seguros Navarra: life insurance and pension plans in Spain.
Nie ma pan złamanego centa w banku... ani ubezpieczenia na życie, ani kredytu.
You don't have a penny in the bank... no life insurance, no credit.
Powinien zrobić ubezpieczenia na życie dla siebie,
He should do life insurance for yourself,
W odniesieniu do indywidualnych umów ubezpieczenia na życie objęte tą pozycją dane odpowiadają treści zmiennej 12 11 3.
As regards individual life insurance contracts the data shown here corresponds to the contents of variable 12 11 3.
Planowane jest także włączenie w zakres dyrektywy nowych, innowacyjnych produktów oraz na przykład niektórych rodzajów polis ubezpieczenia na życie.
There are also plans to include new, innovative products and, for example, certain types of life insurance policies in the directive.
Aegon: ubezpieczenia na życie i emerytalne, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne,
Aegon: life insurance and pensions, savings and investment products;
W przypadku ubezpieczenia na życie Państwa Członkowskie mogą, do czasu dalszej harmonizacji, wymagać lub zezwolić na włączenie rezerwy niezapłaconych składek w pozycji C pkt 2.
In the case of life assurance Member States may, pending further harmonization, require or permit the provision for unearned premiums to be included in item C (2).
Mój tata nie miał ubezpieczenia na życie, i niema mowy, żeby moja mama dała radę zapłacić za szkołę.
My dad didn't have life insurance, and there's no way my mom can pay for school.
zyski z umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli:
benefits from a life insurance contract, if:
Kwoty wypłaconej wyłącznie w związku ze śmiercią, inwalidztwem lub chorobą nie uznaje się za zysk z umowy ubezpieczenia na życie.
An amount paid out solely in respect of death, disability or illness shall not be considered to be a benefit from a life insurance contract.
wyłącznie z tytułu śmierci osoby objętej ubezpieczeniem na mocy umowy ubezpieczenia na życie;
solely by reason of the death of an individual insured under a life insurance contract;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 283. Pasujących: 283. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo