Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej" na angielski

Wyszukaj ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w: Definicja Synonimy
civil liability insurance
liability insurance
third-party insurance
Jednostka musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chyba że ta odpowiedzialność na mocy prawa krajowego leży po stronie państwa lub takie kontrole przeprowadzane są bezpośrednio przez to państwo członkowskie.
The body must take out civil liability insurance unless that liability is covered by the State under national law or unless the checks are carried out directly by that Member State.
posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące, co najmniej, szkody dla życia i mienia osób trzecich, bez względu na to, czy transportowana gotówka jest ubezpieczona w ramach tego ubezpieczenia
it has a valid civil liability insurance to cover at least third-party damage to life and property, regardless of whether the cash transported is insured thereunder;
Dokumentacja dotycząca ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dowód na to, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje przypadki, w których jednostka notyfikowana może być zobligowana do cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu
Documentation of the liability insurance, proof that the liability insurance covers cases where the notified body may be obliged to withdraw or suspend certificates
Uważam także, że nadszedł czas, by wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla zakładów, które - jak się okazuje - w znacznej mierze ponoszą odpowiedzialność za poważne awarie przemysłowe na przestrzeni ostatnich 10 lat.
I also think the time has come to impose mandatory liability insurance on plants engaged in hazardous activities, which happen to be the plants which are largely responsible for the large industrial disasters of the past 10 years.
przedstawia dowód, że jednostka przyjmująca lub, o ile przewiduje to prawo krajowe, inny organ odpowiedzialny za wolontariat, opłacił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
provide evidence that the host entity or, insofar as provided for by national law, another body responsible for the voluntary service scheme has subscribed to a third-party insurance policy;
przedstawić dowód, że organizacja odpowiedzialna za program wolontariatu, w którym uczestniczy, opłaciła ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i przyjmuje pełną odpowiedzialność za niego przez cały okres jego pobytu, w szczególności w zakresie utrzymania, opieki zdrowotnej i kosztów podróży powrotnej;
provide evidence that the organisation responsible for the voluntary service scheme in which he/she is participating has subscribed a third-party insurance policy and accepts full responsibility for him/her throughout his/her stay, in particular as regards his/her subsistence, healthcare and return travel costs;
Firmy te powinny jednocześnie posiadać stałe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w razie ewentualnych wypadków przy pracy.
Such companies should, furthermore, have permanent civil liability insurance cover against workplace accidents.
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o ile ta odpowiedzialność nie jest zagwarantowana przez Państwo na mocy prawa krajowego.
subscription of a civil liability insurance unless that liability is covered by the State under national law.
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania zawodu wynikającej z zaniedbania obowiązków, odpowiednie do pokrycia ryzyka.
hold a professional indemnity insurance against liability arising from professional negligence which is appropriate to the risks covered.
Zgodnie z polskim prawem wszystkie zarejestrowane pojazdy (z wyjątkiem zabytkowych pojazdów w szczególnych okolicznościach) muszą posiadać minimalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, czy pojazd pozostaje w użyciu, czy nie.
Polish law requires all registered vehicles (with the exception of historical vehicles in specific circumstances) to have minimum civil liability insurance regardless of whether the vehicle is being used or not.
strony poszkodowane mogą podjąć działania prawne, przeciwko zakładom ubezpieczeniowym świadczącym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w Państwie Członkowskim, w którym jest ich miejsce zamieszkania.
injured parties may bring legal proceedings against the civil liability insurance provider in the Member State in which they are domiciled.
Należy także zezwolić na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w razie wypadków, polegające na gwarancji udzielonej przez banki lub inne przedsiębiorstwa, pod warunkiem że takie ubezpieczenie jest oferowane na warunkach rynkowych, nie oznacza pomocy państwa i nie zawiera elementów dyskryminacji względem innych przedsiębiorstw kolejowych.
Coverage of that liability in the event of accidents through guarantees provided by banks or other undertakings should also be allowed, provided that such coverage is offered under market conditions, does not result in State aid and does not contain elements of discrimination against other railway undertakings.
podkreśla, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i urzędników mające na celu ochronę dyrektorów, urzędników i wyższe kierownictwo spółki przed roszczeniami wynikającymi z ryzykownych decyzji lub zaniedbania oraz działań podjętych w procesie zarządzania przedsiębiorstwami nie są zgodne z zasadą zrównoważonego zarządzania ryzykiem w dziedzinie wynagrodzeń;
Stresses that directors' and officers' liability insurance designed to protect companies' directors, officers and senior managers against claims arising from risky or negligent decisions and actions taken whilst managing their business are not in line with sustainable risk management in the field of remuneration;
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może być powiązane z krajowymi warunkami lub obowiązkami nałożonymi na dane przedsiębiorstwo kolejowe na mocy art. 22.
The cover for liability may be linked to national conditions or obligations imposed on the railway undertaking by the provisions of Article 22.
Pracownicy podróżujący własnym samochodem muszą wcześniej okazać posiadaną polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności ubezpieczenie pasażerów.
Staff members using their own cars must show beforehand that they hold an insurance policy covering third party risks and risks to passengers in particular.
Jeżeli jednostka oceniająca nie należy do struktury organizacyjnej wnioskodawcy, jednostka ta ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chyba że zgodnie z prawem krajowym odpowiedzialność cywilna spoczywa na państwie członkowskim lub oceny są przeprowadzane bezpośrednio przez państwo członkowskie.
Where the assessment body is external to the proposer's organisation must have its civil liability ensured unless that liability is covered by the State under national law or unless the assessments are carried out directly by that Member State.
Państwa członkowskie wymagają, aby pośrednicy oferujący ubezpieczenia uzupełniające posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub porównywalną gwarancję odpowiedzialności na poziomie ustalonym przez państwa członkowskie z uwzględnieniem charakteru sprzedawanych produktów i prowadzonej działalności.
Member States shall require that ancillary insurance intermediaries hold professional indemnity insurance or comparable guarantees at a level established by Member States taking into account the nature of the products sold and the activity carried out.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo