Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej" na angielski

Wyszukaj ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w: Definicja Synonimy
professional liability insurance
professional indemnity insurance
Gwarancja bankowa lub ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej może stanowić dla przedsiębiorców prosty i opłacalny ekonomicznie sposób wykazania zdolności finansowej.
A bank guarantee or a professional liability insurance may constitute a simple and cost-efficient method of demonstrating the financial standing of undertakings.
równoważność wymagań dotyczących ochrony konsumentów, takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej;
equivalence of consumer protection requirements such as professional liability insurance;
ryzyka, jakie muszą pokrywać dodatkowe fundusze własne lub ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej;
the risks the additional own funds or the professional indemnity insurance must cover;
W celu zagwarantowania, że ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej będzie skuteczne, jeżeli chodzi o pokrycie strat wynikających ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem, musi je zapewnić zakład ubezpieczeń posiadający odpowiednie zezwolenie na dostarczanie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej.
To ensure that professional indemnity insurance is effective in covering losses that result from insured events, it should be taken out from an insurance undertaking which is authorised to provide professional indemnity insurance.
Dotyczy ona zagadnień innych niż odnoszące się do kwalifikacji zawodowych, takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, informacje handlowe, działalność wielodyscyplinarna i uproszczenie procedur administracyjnych.
It deals with questions other than those relating to professional qualifications, for example professional liability insurance, commercial communications, multidisciplinary activities and administrative simplification.
W celu zagwarantowania, że dodatkowe fundusze własne i ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej odpowiednio pokrywają potencjalne ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową, należy ustanowić minimalne ilościowe punkty odniesienia określające odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej.
To ensure that additional own funds and professional liability insurance appropriately cover potential professional liability risks, quantitative minimum benchmarks should be established for determining the proper level of coverage.
"ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej" oznacza ubezpieczenie wykupione przez usługodawcę na wypadek potencjalnej odpowiedzialności wobec usługobiorcy i, w odpowiednich przypadkach, stron trzecich związanej ze świadczeniem usługi.
"professional liability insurance" means insurance taken out by a provider in respect of potential liabilities to recipients and, where applicable, third parties arising out of the provision of the service.
konsumenci zyskają większy wybór, korzystając równocześnie z mechanizmów ochronnych na szczeblu krajowym (takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej),
Consumers will benefit from greater choice while benefiting from national safeguards (such as professional indemnity insurance).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo