Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ubezpieczenie społeczne" na angielski

Wyszukaj ubezpieczenie społeczne w: Definicja Synonimy
social security
public insurance
insurance contributions

Sugestie

325
Opowiada ludziom, że chce im obciąć ubezpieczenie społeczne.
He's telling people I want to cut their Social Security.
Mamy własny dom, ubezpieczenie społeczne, Connie nadal pracuje.
Now, we own the house, Social Security, Connie's still working.
Ubezpieczenie społeczne związane ze zdrowiem
Public insurance connected with health
A może jeszcze opłacimy im ubezpieczenie społeczne?
Why don't we just pay their National Insurance contributions?
A potem wykorzystać te pieniądze, by opłacić ich ubezpieczenie społeczne, które zupełnie zbankrutuje do czasu, gdy my będziemy go potrzebować.
And then use that money to pay for their Social Security, which will go totally bankrupt by the time we need it.
Aby Państwa Członkowskie czyniły starania mające na celu zapewnienie, by naukowcy posiadali odpowiednie ubezpieczenie społeczne w zależności od swojego statusu prawnego.
That Member States endeavour to ensure that researchers enjoy adequate social security coverage according to their legal status.
Wygaśnie mi ubezpieczenie społeczne, a ty tu jeszcze będziesz siedział.
My Social Security will expire, you'll still be sitting there.
Nie popieram przedmiotowego sprawozdania, ponieważ jego ostateczna wersja po głosowaniu nad poprawkami jest jawnie niesprawiedliwa, bowiem zezwala na to, aby pracownicy migrujący pozostali w świetle prawa bez jakiejkolwiek ochrony w pewnych istotnych dziedzinach, jak ubezpieczenie społeczne.
I am not in favour of this report as the final version with the votes on the amendments is manifestly unfair, as it allows migrant workers to remain legally unprotected in some important areas such as social security.
Niektóre usługi są świadczone na zasadzie indywidualnej (np. ubezpieczenie społeczne), inne na zasadzie zbiorowej (np. obrona).
Some are provided on an individual basis (e.g. social security services), while others are provided on a collective basis (e.g. defence services).
mając na uwadze, że podstawowe wartości takie jak wolność, godność ludzka, sprawiedliwość społeczna, ubezpieczenie społeczne oraz równość stanowią kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego,
whereas the fundamental values of freedom, human dignity, social justice, social security and equality are essential elements of sustainable economic and social development,
Wsparcie organizacyjne: Prosimy opisać jakie wsparcie organizacyjne i logistyczne zostanie zapewnione uczestnikom projektu (organizacja podróży, ubezpieczenie, wiza, zakwaterowanie, ubezpieczenie społeczne, itd.).
Practical support: what kind of practical and logistic support do participants receive within the project (travel arrangements, insurance, visa, accommodation, social security...).
We wcześniejszych przypadkach składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (na przykład składka na społeczne ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i od utraty pracy) wykorzystano jako punkt odniesienia, ale w rozpatrywanym przypadku nie jest to właściwe podejście.
In the previous cases, the compulsory social security contributions (for example the contribution to the social insurances for pension, health, and unemployment) were used as a benchmark but this is not appropriate in the current case.
koszty osobowe są ustalane w odniesieniu do czasu pracy rzeczywiście poświęconego programowi krajowemu i są obliczane w odniesieniu do rzeczywistych kosztów pracy (płace, koszty socjalne, ubezpieczenie społeczne i składki emerytalno-rentowe), ale z wyłączeniem wszelkich innych kosztów,
staff costs shall be established in relation to the working time actually devoted to the national programme and shall be calculated by reference to actual labour costs (wages, social costs, social security and pension contributions), but excluding any other costs,
A. mając na uwadze, że Międzynarodowa Organizacja Pracy od 1919 r. podtrzymuje i rozwija system międzynarodowych norm pracy, które obejmują szeroki wachlarz zagadnień jak praca, zatrudnienie, ubezpieczenie społeczne, polityka społeczna i powiązane z nimi prawa człowieka,
A. whereas, since 1919, the International Labour Organisation has maintained and developed a system of international labour standards which cover a broad range of subjects, including work, employment, social security, social policy and related human rights,
Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE *I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
Social security schemes *I (Rule 131) (vote)
Dłużnicy różni | 109 | 127 | Ubezpieczenie społeczne i uposażenia | 142 | 417 |
Sundry debtors | 109 | 127 | Social security and payroll | 142 | 417 |
PODATKI (PODATEK DOCHODOWY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I VAT)
TAX (INCOME TAX, CORPORATION TAX, SOCIAL SECURITY AND VAT)
Wynagrodzenie musi obejmować ubezpieczenie społeczne.
The wages must cover social security.
Sprawdziłem jej ubezpieczenie społeczne, wynajmowała pokój na Westside i była bezrobotna.
She was originally from Memphis. I ran her Social Security number.
Asystenci powinni dostawać odpowiednie kontrakty, obejmujące ubezpieczenie społeczne i wypłatę pensji, zgodnie z zasadami instytucji europejskich.
Assistants must have a proper contract, with the social security and pension provision usual in each European institution.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo