Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uchylić" na angielski

repeal
waive
revoke
overturn
duck
deleted
rescinded
overrule
lift

Sugestie

Należy zatem niezwłoczne uchylić to rozporządzenie.
It is therefore necessary to repeal this regulation without delay.
Należy ponadto zebrać wszystkie przepisy w jednym rozporządzeniu Komisji i uchylić decyzje 95/168/WE, 95/409/WE, 95/411/WE oraz 2003/470/WE.
It is furthermore appropriate to gather all the provisions in one Commission Regulation and to repeal Decisions 95/168/EC, 95/409/EC, 95/411/EC and 2003/470/EC.
W wyjątkowych przypadkach na należycie uzasadniony wniosek Banku przewodniczący może uchylić powyższy termin.
The Chairperson may in exceptional cases waive the above time limit at the duly justified request of the Bank.
Popieram zalecenie sprawozdawczyni, by uchylić immunitet pani poseł Hankiss w omawianej sprawie.
I support the rapporteur's recommendation to waive Mrs Hankiss's immunity in the case in question.
Rada może zmienić lub uchylić daną decyzję kwalifikowaną większością głosów.
It may by a qualified majority amend or revoke the decision in question.
Jeśli Proctor dostanie choć mandat za prędkość, możemy uchylić ugodę i otworzyć sprawę na nowo.
If Proctor gets so much as a speeding ticket, we can revoke the plea deal and reopen the case.
Należy zatem bezzwłocznie uchylić dyrektywę 2009/124/WE,
It is therefore appropriate to repeal Directive 2009/124/EC without delay,
Oznacza to, że państwa członkowskie powinny uchylić przepisy transponujące uchyloną dyrektywę.
This implies that Member States repeal the transposing legislation of the repealed Directives.
W obu republikach: zmodyfikować przepisy prawne, tak aby uchylić wszelkie przepisy dyskryminujące.
In both Republics: amend legislation to repeal all discriminatory provisions.
Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole, jeżeli nie mają już one zastosowania.
A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol, when they are no longer applicable.
W celu uwzględnienia ustaleń przeglądu właściwa instytucja Unii może uchylić, zmienić lub utrzymać środki poddane przeglądowi.
The relevant Union institution may repeal, amend or maintain the measures reviewed in order to reflect the review findings.
Jest lepszy sposób: uchylić regulamin, a potem zaakceptować wolę grup stanowiących większość.
It would be better to repeal the Rules of Procedure and then just accept the will of the majority groups.
Grecja powinna zatem uchylić te środki.
Greece should therefore repeal those measures.
Austria powinna zatem uchylić te środki.
Austria should therefore repeal those measures.
Portugalia winna uchylić system pomocy wspomniany w art. 1.
Portugal shall repeal the scheme referred to in Article 1.
Może ona, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, zmienić lub uchylić dane środki.
It may amend or repeal the measure in question by a qualified majority.
W świetle powyższego należy zatem - w celu zapewnienia przejrzystości - uchylić i zastąpić dyrektywę 92/3/Euratom.
In the light of the foregoing, it is necessary, for reasons of clarity, to repeal and replace Directive 92/3/Euratom.
Jesteśmy pod ogromnym naciskiem, by uchylić prawo do poufności.
We're under a great deal of pressure to waive the privilege.
Organy celne mogą, na wniosek, uchylić wymóg przedstawienia towarów.
The customs authorities may, upon application, waive the obligation for the goods to be presented.
Może ona zmienić lub uchylić środki stanowiąc większością kwalifikowaną w terminie jednego miesiąca od daty zwrócenia się do Rady.
It may, acting by a qualified majority, amend or repeal the measures in question within one month of the day on which the measures are referred to it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 392. Pasujących: 392. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo