Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "udogodnienia" na angielski

Wyszukaj udogodnienia w: Definicja Synonimy
facilities
amenities
facility
comforts
Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia udogodnienia i usługi członkom załóg.
The company also provides maintenance supervision of ships as well as facilities and services for the crew members.
Obserwatorowi udostępnione zostają wszelkie udogodnienia niezbędne dla wykonywania jego funkcji.
The observer shall be provided with all the facilities necessary for the exercise of his functions.
Kolejnym istotnym czynnikiem są udogodnienia w lokalu mieszkalnym.
Another important factor will concern the amenities of a dwelling.
Są także nowoczesne udogodnienia, na przykład winda.
And we've got modern amenities like the elevator.
Po czwarte została podwyższona cena udogodnienia kredytowego.
Fourth, the price of the credit facility was increased.
Jesteś, aby ustawić stopę zewnętrzną tego udogodnienia lub twojego domu.
You're not to set foot outside of this facility or your home.
W tym celu wspomniany nadawca zapewnia wszelkie niezbędne informacje i udogodnienia.
The said consignors shall furnish all the necessary information and facilities for this purpose.
Wystrój, obsługa, udogodnienia i atmosfera.
Decor, service, amenities and ambience.
Podziemny kompleks, w której będziesz mieszkał, ma zabezpieczenia i udogodnienia na najwyższym poziomie.
The underground complex you'll live in has state-of-the-art security and amenities.
Aby się na to optymalnie przygotować, potrzebujmy stworzyć doskonalsze struktury badawcze i lepiej wykorzystywać istniejące udogodnienia.
In order to be as prepared for this as possible, we need to create better research structures and make better use of the existing facilities.
Sprzedawcom detalicznym należy udostępnić specjalne udogodnienia umożliwiające szybsze zaopatrzenie się w gotówkę w celu uniknięcia kolejek.
Retailers should be provided with special facilities allowing a quicker cash supply with a view to avoiding queues.
I musimy wprowadzić udogodnienia dla tych ludzi...
And we need facilities for these folks...
Proponujemy wam wybitnych, nauczycieli, najlepsze udogodnienia... i gwarantujemy przyjęcie na nasz uniwersytet.
We're offering you such brilliant, expensive teachers, the best facilities... and guaranteeing admission to our university.
Środki bezpieczeństwa zapewniają zwykle tę lojalność, jak i różnorodne udogodnienia oraz usługi, których dostarczamy.
Naturally the security measures tend to ensure that loyalty, as do the extensive amenities and social services we provide.
Kosowo dostarcza swoim obywatelom odpowiednie dokumenty tożsamości i zapewnia im konieczne w tym celu udogodnienia administracyjne.
Kosovo shall provide its citizens with appropriate identity documents and shall extend to them the administrative facilities necessary for such purposes.
Ale chcę zapewnić ci pewne udogodnienia, które uczynią twój pobyt w więzieniu bardziej znośnym.
But I am willing to provide you certain amenities that will make your life in confinement a little more comfortable.
Ręczniki, toalety, wanna, śmietnik i brudne obrusy, wszystkie udogodnienia.
Towels, toilet, tub, the garbage and the dirty linen, all amenities.
Zapewnia ona także, że ośrodki wprowadzą udogodnienia językowe, szczególnie w zakresie technik pisania scenariuszy.
It will ensure that establishments provide linguistic facilities, in particular in the area of script-writing techniques.
Techniczne udogodnienia do dyspozycji członków: A. Stanowisko przygotowania i pakowania
Technical facilities made available to members: A. Preparation and packaging station:
W celu ułatwienia współpracy w ramach niniejszej Umowy władze Sri Lanki przyznają urzędnikom oraz ekspertom Wspólnoty gwarancje i udogodnienia niezbędne do sprawowania ich funkcji.
To facilitate cooperation within the framework of this Agreement, the Sri Lankan authorities will grant to European Community officials and experts the normal guarantees and facilities necessary for the performance of their functions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 209. Pasujących: 209. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo