Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "udziału w rynku" na angielski

Zobacz także: udziału w rynku pracy
Wyszukaj udziału w rynku w: Definicja Synonimy
market share
share of the market
market presence

Sugestie

Pomimo wzrostu konsumpcji przemysł unijny odnotował utratę udziału w rynku.
Regardless this increase in consumption, the Union industry lost market share.
Istotę tego przywozu ilustruje porównanie go do udziału w rynku przemysłu Wspólnoty.
The significance of these imports is also illustrated by comparing them to the market share of the Community industry.
Należy zauważyć, że skupianie się na sprzedaży mniejszych partii niekoniecznie musi oznaczać utratę większego udziału w rynku.
It should be observed that the focussing on sales of lower batches does not necessarily entail the loss of a larger share of the market.
Na przykład nagromadzone rezerwy kapitałowe można wykorzystać do przejęcia konkurentów i zwiększenia udziału w rynku.
For example, accumulated capital reserves can be used to take over competitors and to increase market share.
To przyczyniło się jednak do utraty znacznego udziału w rynku w okresie badanym.
This, however, contributed to a loss of significant market share throughout the period considered.
Ocena przywozu z ChRL pod kątem wielkości oraz udziału w rynku została zweryfikowana.
The evaluation of imports from the PRC in volume and market share was verified.
Przemysł wspólnotowy stracił ponad 10 punktów procentowych udziału w rynku w badanym okresie.
In fact the Community industry lost over 10 percentage points of market share over the period under consideration.
Ponadto przemysł wspólnotowy stracił znaczną część swojego udziału w rynku na rzecz przywozu po cenach dumpingowych.
Moreover, the Community industry lost a significant part of its market share to the dumped imports.
Nie można zatem stwierdzić, że stabilność udziału w rynku producentów unijnych wyklucza istnienie szkody.
It cannot therefore be concluded that the stability of the Union producers' market share excludes the presence of injury.
Dodatkowo przywóz ten nie zwiększył w ogóle udziału w rynku.
In addition, these imports have not gained market share at all.
Jednakże to prawdopodobne negatywne oddziaływanie będzie mniej lub bardziej istotne w zależności od zmian udziału w rynku przywozu z ChRL.
However, this likely negative effect will be rendered more or less significant depending on the development of the market share held by the Chinese imports.
Co do udziału w rynku, sytuacja także się zmieniła.
As regards market share the situation is different as well.
Jak wyjaśniono w motywach 41 i 42, skuteczność obowiązujących środków umożliwiła przemysłowi wspólnotowemu odzyskanie udziału w rynku.
As explained in recitals (41) and (42) the efficiency of the measures in place has allowed the Community industry to recover market share.
Poniżej znajduje się analiza rozwoju wielkości sprzedaży oraz udziału w rynku wymienionych dwóch przedsiębiorstw.
The development of sales volume and market share of these two companies is analysed below.
System umożliwił beneficjentom utrzymanie udziału w rynku, który w przeciwnym razie przejęłaby konkurencja.
The scheme has allowed the recipients to maintain a market share that competition would otherwise have seized.
Odpowiada to wzrostowi zsumowanego udziału w rynku z 10 % do 13 %.
This corresponds to an increase of their combined market share from 10 % to 13 %.
Podczas całego okresu objętego badaniem przemysł wspólnotowy zanotował spadek udziału w rynku wynoszący 8,2 punktów procentowych.
During the overall period under examination, the Community industry faced a drop of market share of 8,2 percentage points.
Wymieniony spadek cen był niezbędny, aby umożliwić przemysłowi wspólnotowemu utrzymanie jego udziału w rynku.
This price decrease was necessary in order to allow the Community industry to maintain its market share.
Zdobywanie udziału w rynku rozpoczyna się z chwilą podjęcia sprzedaży.
When sales commence the technology will start accumulating market share.
Wzajemne licencje jedyne między konkurentami podlegają wyłączeniu grupowemu do progu udziału w rynku wynoszącego 20 %.
Reciprocal sole licensing between competitors is block exempted up to the market share threshold of 20 %.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1247. Pasujących: 1247. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo