Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "udzielania zamówień publicznych" na angielski

Wyszukaj udzielania zamówień publicznych w: Definicja Synonimy
public procurement
public tender
for awarding public contracts
public contracting

Sugestie

61
Program ISA jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.
The ISA programme shall be implemented in accordance with Community public procurement rules.
Finansowanie: dotychczasowe umowy ramowe lub procedury udzielania zamówień publicznych.
Financing: existing framework contracts and/or public procurement procedures.
W przedmiotowym przypadku beneficjenta nie wybrano w ramach procedury udzielania zamówień publicznych.
In the present case the recipient was not chosen following a public tender procedure.
W wypadku umów koncesyjnych znacząca zmiana mogłaby zostać wprowadzona zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych.
In the case of concession contracts, substantial modification could be implemented pursuant to a public procurement process.
Elektrownia w Trbovlje nie została wybrana zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych.
The Trbovlje plant was not chosen on the basis of a public procurement procedure.
Strony uznają znaczenie przejrzystego udzielania zamówień publicznych we wspieraniu rozwoju gospodarczego i uprzemysłowienia.
The Parties recognise the importance of transparent public procurement to promote economic development and industrialisation.
Strony potwierdzają swoje zobowiązanie, aby prowadzić przejrzyste i przewidywalne systemy udzielania zamówień publicznych zgodnie z prawem krajowym.
The Parties reaffirm their commitment to transparent and predictable public procurement systems in accordance with national laws.
Dlatego też Komisja ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie uproszczenia oraz udoskonalenia zasad udzielania zamówień publicznych i mam nadzieję, że doprowadzi to do stworzenia znacznie prostszego i skuteczniejszego systemu.
That is why the Commission has launched a public consultation on the simplification and improvement of public procurement rules, and I hope this will lead to a much simpler and more efficient system.
uwzględniona w procedurach udzielania zamówień publicznych i zakupów.
taken into account in public procurement and purchasing.
W odniesieniu do kwestii piątej, w pełni podzielam pogląd, iż uchybienia w stosowaniu zasad udzielania zamówień publicznych są ważnym źródłem błędów i nadużyć finansowych.
On the fifth point, I fully agree that failures in applying public procurement rules are an important source of errors and fraud.
Druga kwestia dotyczy udzielania zamówień publicznych, które, jak wszyscy wiemy, są dziedziną obarczoną najwyższym ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji.
The second issue concerns public procurement, which, as we all know, is the area with the highest risk of fraud and corruption.
Dlatego przypominam nasze żądanie nadania priorytetu uaktualnieniu przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych w taki sposób, żeby uniknąć fragmentacji tego rynku i zachęcenia przedsiębiorstw do korzystania z tej możliwości.
I therefore reiterate this House's call to prioritise the modernisation of public procurement rules in such a way as to avoid its fragmentation and to encourage companies to choose this option.
Zgłoszona pomoc ma zostać udzielona po przeprowadzeniu procedury przetargowej otwartej na konkurencję, wzorowanej na wspólnotowych procedurach udzielania zamówień publicznych.
The notified aid is to be granted following a competitive tender process, inspired by EC public procurement procedures.
Zasady i przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych w czasie fazy rozmieszczania Galileo
Principles and rules governing public procurement during the deployment phase of Galileo
Stworzyło to przewidywanie, że w przyszłości procedury udzielania zamówień publicznych będą musiały obejmować całe terytorium UE.
This created an expectation that in future public procurement procedures would have to be adhered to throughout EU territory.
wspieranie wprowadzania wymogów dotyczących dostępności w procedurach udzielania zamówień publicznych;
the promotion of accessibility requirements in public procurement;
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa należące do Grupy Tirrenia nie zostały wybrane zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych.
It should be noted here that the Tirrenia Group companies were not chosen as the result of a public procurement procedure.
Zmiany w polityce udzielania zamówień publicznych (głosowanie)
New developments in public procurement (vote)
Procedury udzielania zamówień publicznych i przyznawania dotacji rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia podlegają przepisom mającym zastosowanie w chwili rozpoczęcia tych procedur.
Public procurement and grant award procedures launched before entry into force of this Regulation shall continue to be subject to the rules applicable at the time when those procedures were launched.
trudności związane z procedurą udzielania zamówień publicznych,
difficulties in connection with public procurement procedures;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 228. Pasujących: 228. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo