Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: udzieli odpowiedzi
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "udzieli" na angielski

will give will provide gives
shall provide
shall grant
shall assist
has given its
glucagon
assist you
he'd marry

Sugestie

45
Nasz prawnik udzieli nam rad, dziękuję.
Our lawyer will give us any advice we need, thank you.
Mój najwyższy kapłan udzieli wam wszelkiej pomocy.
My high priest will give you all assistance to this end.
Komisja udzieli wsparcia dla takich działań.
The Commission will provide assistance to such activities.
Komisja Wspólnoty Europejskiej udzieli niezbędnego wsparcia swojemu sekretariatowi regionalnemu.
The Commission of the European Community will provide the necessary support for its regional secretariat.
Państwa miejscowy instalator elektryczny udzieli kompetentnej informacji.
Your electrical installer will provide competent information on site.
W przyszłości On udzieli światu istotnej doskonałości na warunkach doskonałego posłuszeństwa.
By and by, He will give the world actual perfection on condition of perfect obedience.
Nasz kraj udzieli wszelkiego wsparcia polskim przedsiêbiorcom - zadeklarowa³ Ambasador.
Our country will give full support to Polish businessmen - declared the ambassador.
Najpierw udzieli im światła i umiejętności.
He will give them, first, enlightenment and knowledge.
Na zajęciach nauczyciel udzieli niezbędnych wskazówek.
During the classes the teacher will provide the necessary guidance.
Unia Europejska udzieli mu swojego pełnego poparcia w tej sprawie.
In this respect the European Union will provide him with every support.
UE udzieli swojego pełnego poparcia specjalnemu wysłannikowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. dialogu międzykongijskiego.
The EU will give its full support to the special envoy of the UN Secretary-General for the Inter-Congolese Dialogue.
Proszę pani, lekarz udzieli pani wszystkich...
Ma'am, a doctor will give you all that...
JRC udzieli wsparcia w tworzeniu wspólnej platformy zintegrowanej analizy przestrzennej, jako podstawy dla tworzenia i oceny polityki.
The JRC will provide support to the development of a common platform for integrated spatial analysis as a basis for policy making and evaluation.
Dominujący usługodawca prawdopodobnie udzieli preferencyjnego traktowania swojej własnej firmie zależnej dostarczającej urządzenia.
A dominant service provider is likely to give preferential treatment to its own equipment subsidiary.
Gdy przybędzie, udzieli ci audiencji.
And when he arrives, he'll grant you a private audience.
W kasach biletowych wykwalifikowany personel chętnie udzieli informacji.
At the ticket office, qualified staff is available to provide information.
Jeden udzieli waszemu miastu prądu... drugi wypuści psy.
One will supply your town with power, the other releases the hounds.
Szukałem kraju, który udzieli mi amnestii.
I needed to find a place that would give me amnesty.
Mój szef ochrony udzieli wam wszelkich niezbędnych informacji.
My chief of security will make sure to give you any information you may need.
Powiem, jeśli szybciej udzieli nam rozwodu.
I will if she grants us the divorce faster.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 800. Pasujących: 800. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo