Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "układ kierowniczy" na angielski

Wyszukaj układ kierowniczy w: Definicja Synonimy
Dużym problemem jednak jest ten elektryczny układ kierowniczy.
The big issue, though, is that electric steering.
Hydraulika kontrolująca tylne zawieszenie, układ kierowniczy oraz hamulce.
Hydraulics controlled the rear suspension, steering and the brakes.
Opona jest w strzępkach, układ kierowniczy jest zepsuty.
Tire's shredded, steering is broken.
Urządzenie zabezpieczające układ kierowniczy musi powodować blokowanie się tego układu.
A protective device acting on the steering shall lock the steering.
Ma nowy silnik, nową skrzynię biegów, nowe wnętrze i układ kierowniczy.
It's got a new engine, new gear box, new interior and new steering.
amortyzator, hamulce, układ kierowniczy i wykładzinę...
shocks, brakes, brake pads, lining, steering box...
Jednakże w przypadku awarii dowolnego układu korzystającego ze wspólnego układu zasilania w energię, układ kierowniczy musi funkcjonować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi awarii, określonymi w pkt 5.3.
However in the case of a failure in any system which shares the same energy supply steering shall be ensured in accordance with the relevant failure conditions of paragraph 5.3.
Urządzenia zabezpieczające typu 1, 2 lub 3 muszą być tak zaprojektowane, aby można było zablokować układ kierowniczy wyłącznie pod kątem nie mniejszym niż 20o w lewo lub/i w prawo w stosunku do położenia przy jeździe na wprost.
If it is of type 1, 2 or 3 the protective device must be designed in such a way that the steering can only be locked at an angle of at least 20º to the left and/or right in relation to the straight-ahead position.
przy wstępnym obciążeniu, działać na układ kierowniczy równocześnie z urządzeniem, które wyłącza silnik pojazdu (urządzenie typu 3);
when preloaded, act on the steering at the same times as the device which switches off the engine of the vehicle (type-3 device);
jeśli jest to konieczne, pojazd powinien być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.
if necessary, the vehicle must be equipped with assisted steering.
po wypadku mającym wpływ na główne elementy odpowiadające za bezpieczeństwo pojazdu, takie jak koła, zawieszenie, strefy zgniotu, układy poduszek powietrznych, układ kierowniczy lub hamulce,
after an accident affecting the main safety-related components of the vehicle, such as wheels, suspension, deformation zones, airbag systems, steering or brakes;
Ten układ kierowniczy - miałeś na myśli, że jesteś bardzo zadowolony z elektrycznego wspomagania w nowej 911?
That steering - what do you mean you're perfectly happy with the electric steering on the new 911?
"zamknięty układ kierowniczy", w którym ruch części podwozia w stosunku do siebie jest bezpośrednio powodowany przez siłę kierowania;
Buckle steering equipment in which the movement of chassis parts relative to each other is directly produced by the steering forces.
"typ pojazdu" oznacza kategorię pojazdu, który nie różni się od oznaczenia typu pojazdu podanego przez producenta i/lub zmian, które mogą mieć wpływ na jego układ kierowniczy;
Vehicle type means a category of vehicle which does not differ with respect to the manufacturer's designation of the vehicle type and/or variations which can affect its steering;
Układ kierowniczy w szybkich (wskaźnik prędkości "b") pojazdach kategorii T
Steering for fast ('b' speed index) T-category vehicles
"Układ kierowniczy" oznacza koło kierownicy, kolumnę kierownicy wraz z jej osłoną, wał kierownicy, przekładnię kierowniczą i wszelkie inne części, które bezpośrednio wpływają na skuteczność urządzenia zabezpieczającego przed nieuprawnionym użyciem.
'Steering' means the steering control, the steering column and its accessory cladding, the steering shaft, the steering gearbox and all other components which directly affect the effectiveness of the device to prevent unauthorised use.
urządzenia oddziaływującego na układ kierowniczy,
acting on the steering,
blokuje układ kierowniczy; lub
locks the steering; or
Nienaruszony układ kierowniczy musi wykazywać skłonność do samocentrowania podczas badań przeprowadzanych zgodnie z przepisami pkt 6.2.
There must be a tendency to self-centre when tested in accordance with paragraph 6.2. with the intact steering equipment.
Przewiduje się, że w technologii przyszłości układ kierowniczy będzie reagować na oddziaływanie lub sterowanie ze strony czujników i sygnałów pochodzących zarówno z wnętrza pojazdu, jak i ze źródeł zewnętrznych.
It is anticipated that future technology will also allow steering to be influenced or controlled by sensors and signals generated either on or off-board the vehicle.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 103. Pasujących: 101. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo