Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "układ słoneczny" na angielski

Wyszukaj układ słoneczny w: Definicja Synonimy
solar system
star system
Wyładowanie temporalne wywołała eksplozja mikroskopijnej osobliwości przechodzącej przez nasz układ słoneczny.
The temporal surge we detected was caused by an explosion of a microscopic singularity passing through this solar system.
Podąża niezależnym kursem poprzez ten układ słoneczny.
It is pursuing an independent course through this solar system.
Przesyłamy wam sieć pulsarową, która pomoże wam znaleźć nasz układ słoneczny.
We're sending you a pulsar grid that should help you locate our star system.
To musi być ten sam układ słoneczny.
They'd have to be in this solar system.
Dobry układ słoneczny, ale nie ta planeta.
Right solar system, wrong planet.
Kapitanie, sensory pokazują, że cały układ słoneczny został zniszczony.
Captain, sensors show this entire solar system has been destroyed.
Ma rację, to ich układ słoneczny.
We are in their solar system.
Około 4,5 mld lat temu, nasz układ słoneczny powstał po wybuchu supernowej.
Somewhere in the range of 4.5 billions years ago, our solar system sprang from a supernova.
Statki bojowe wroga wkroczyły w ziemski układ słoneczny.
Enemy warships have entered our solar system.
Teraz kierujemy się dalej by badać zewnętrzny układ słoneczny.
We are outward bound on our mission to explore the outer solar system.
(Śmiech) Wyobraźmy sobie sześcian w przestrzeni międzygalaktycznej, takiego samego rozmiaru jak nasz układ słoneczny.
(Laughter) Because imagine a cube out there in intergalactic space, the same size as our home, the solar system.
Opuścimy ten układ słoneczny, i nie będziemy się oglądać za siebie.
We leave this solar system, and we don't look back.
Ta ciemna materia, nigdy wcześniej nie oglądana, wygląda na... nowy układ słoneczny, tworzący się wokół młodej gwiazdy.
Never before seen, the dark material appears to be a new solar system... forming around a young sun.
taki most... mógłby biec przez cały układ słoneczny.
that exist today, a bridge of this type could span the entire solar system.
Wierzcie lub nie, ale nasz układ słoneczny mający 4,6 miliardów lat jest jednym z najmłodszych we wszechświecie.
Believe it or not, at 4.6 billion yrs old, our solar system is one of the youngest in the universe.
Bo o jedenastej, obcy statek będzie przelatywał przez nasz układ słoneczny.
At 11 o'clock an alien ship will be passing this solar system.
Z czterema wielkimi księżycami i tuzinami mniejszych, Jowisz jest jak własny, mały układ słoneczny.
With its four giant moons and dozens of smaller ones Jupiter is like its own little solar system.
Dziś klika miesięcy wystarcza by przebyć wewnętrzny układ słoneczny... i dolecieć do Marsa i Wenus. Można więc powiedzieć, że... nowe światy czekają na nas.
Today it takes a few months to cross the inner solar system... and reach Mars and Venus, truly and literally... new worlds awaiting us.
Ma być 9,000 razy jaśniejsza... niż kometa Haley'a. To największa kometa... jaka przelatuje przez nasz układ słoneczny.
Said to be 9,000 times brighter than Haley's Comet... it's the biggest comet that has passed through the solar system.
Większości z nich podróż na Ziemię zajmuje co najmniej kilka dni, lecz niektóre z nich gnają przez układ słoneczny z prędkością sięgającą nawet 11 mln km/h, docierając do naszej planety w czasie krótszym niż 16 godzin.
Most takes several days to travel from the sun to the earth, but some rocket across the solar system at up to 6 million miles an hour, reaching our planet in less than 16 hours.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 163. Pasujących: 163. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo