Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ukośnik" na angielski

Wyszukaj ukośnik w: Definicja Synonimy
forward slash
backslash
a slash
Jak zrobić ten ukośnik?
Which one's the forward slash?
pojęcie 'identyfikacja karty' oznacza następujący zestaw danych: typ karty w postaci kombinacji piktogramów, kod Państwa Członkowskiego, które wydało kartę, ukośnik prawy i numer karty wraz z numerem zastąpienia i numerem odświeżenia rozdzielonymi spacjami:
the term "card identification" denotes the composition of: the type of card through a card pictograms combination, the card issuing Member State code, a forward slash character and the card number with the replacement index and the renewal index separated with a space:
Z powodu błędu w programie mkisofs < = 1. 15a40, K3b nie obsługuje nazw plików zawierających więcej niż jeden ukośnik wsteczny (backslash):
Due to a bug in mkisofs < = 1.15a40, K3b is unable to handle filenames that contain more than one backslash:
ukośnik i jeden lub dwa znaki wskazujące w stosownych przypadkach etap wdrożenia.
a slash and one or two character(s) indicating the implementing stage, if applicable.
ukośnik i dwie cyfry (w razie potrzeby poprzedzone zerami) wskazujące numer suplementu do serii poprawek stosowanego do homologacji (00 dla serii poprawek w pierwotnej wersji);
a slash and two digits (with leading zeros as applicable) indicating the number of supplement to the series of amendments applied to the approval (00 for the series of amendments in its original form);
numer homologacji, słowa: "Regulation No.", a następnie numer niniejszego regulaminu, ukośnik i seria poprawek ("Regulation No. XXX/XX")
An approval number, the words "Regulation No." followed by the number of this Regulation, a slash and the series of amendment("Regulation No. XXX/XX");
Zero, dwanaście, ukośnik, żołądź.
Zero, twelve, slash, acorn.
Nazywanie jej "on-ukośnik-ona" nie jest właściwe.
Calling her "him/her" isn't really helping.
Czego chcesz ode mnie Jonathanie-ukośnik-Pierwszy?
What do you want from me, Jonathan slash the First?
Jesteś barmanem, ukośnik, pianistą, piszącym piosenki, które nigdy nie są gotowe.
Please, try not to destroy my apartment.
Trzy siódemki, pięć ukośnik, trzy, cztery, dziewięć, dziesięć.
Triple-seven, five, slash, three, four, nine by ten.
Jednakże jeżeli jedynie przednie światło przeciwmgłowe i światło mijania nie zapalają się jednocześnie, ukośnik należy umieścić za symbolem światła przeciwmgłowego, który to symbol umieszcza się oddzielnie lub na końcu kombinacji symboli.
However, if only the front fog lamp and the passing lamp shall not be lit simultaneously, the oblique stroke shall be placed behind the fog lamp symbol, this symbol being placed either separately or at the end of a combination of symbols.
Myślę, że za bardzo kombinujemy, że znaczenie jest bardziej dosłowne, ale procent... nawias... ukośnik?
I'd say we're overthinking it, that there's a more literal translation, but percentage... parentheses... slash?
Kropka com, ukośnik.
Poznaj swoją zdolność kredytową ukośnik oszczędności!
Know your score Slash savings!
Ukośnik, starszym kustoszem.
Slash, you know, senior curator.
Czyli byłoby: "50"... ukośnik, "13", ukośnik... symbol dolara.
So it would be 50... slash, 13, slash... dollar sign.
Udawanie-ukośnik-prawdziwie płakałam.
Because it seems easier to keep the peace, But Casey...
Kliknij na jednym z kształtów, aby wybrać kształt końcówki pędzla. Z kształtów możesz wybrać okrąg, kwadrat, ukośnik lub odwrotny ukośnik.
Click on one of the shapes to select the brush shape. You can use a circular, square, slash or backslash brush shape.
Umówiłem go-ukośnik-ją, na wizytę do psychiatry.
They sent him/her up for a psyche visit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 63. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo