Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ulżyć" na angielski

Simon próbuje ulżyć ich symptomom używając środków pierwszej pomocy.
Simon tries to relieve their symptoms with the crew's first aid supplies.
Detektywie, znajdę miejsce, by sobie ulżyć.
Detective, I'm going to find a place to relieve myself.
Chciałbym móc ulżyć twoim ciężkim myślom.
I wish I could ease your heavy thoughts.
Wyglądasz jakbyś chciał ulżyć sobie na poboczu.
Baby, you look like you're about to ease on down the road.
Chcielibyśmy wam ulżyć w życiu bez rodzinnej Ziemi...
We wanted to alleviate your living beyond your native earth.
Właśnie chciałem ci ulżyć, Larry.
That's the situation I'm trying to alleviate, Larry.
Pracuje, by ulżyć cierpieniu ubogich i sierot.
Laboring to ease the suffering of the poor and bereft.
Staramy się na szczeblu Unii Europejskiej ulżyć cierpieniom osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
We are attempting to alleviate the suffering of people with Alzheimer's disease at an EU level.
Nie możesz ulżyć sumieniu przez ranienie jej.
You can't ease your conscience about hurting me by hurting her.
Nie masz władzy by ulżyć mi.
You don't have the authority to relieve me.
Możesz ulżyć mu w ostatniej drodze.
You can ease him on his way.
Mój Panie musisz znaleźć sposób by ulżyć sumieniu Jego Wysokości.
My Lord, you must find some way to relieve His Majesty's conscience.
Fundację założył, by ulżyć sumieniu?
This foundation was created to ease his conscience?
Wasza dwójka musi ulżyć tym agentom i śledzić obiekt.
The two of you are to relieve the agents surveilling this target.
Poiłem go wodą, by mu ulżyć w cierpieniu.
I was giving him water to ease his suffering.
Jestem pewna, że musi sobie ulżyć, ale nie idzie.
I'm sure he needs to relieve himself, but it's a no-go.
Jako dobry Mikołaj, Gil Furnald chciał ulżyć jego cierpieniu.
Being a good Santa Claus, Gil Furnald sought to relieve that pain.
Było bardzo małe, lecz potrafiło ulżyć w nieszczęściach.
It was very small and could relieve the sting of wounds.
Lecz pozwól mi ulżyć swojemu sumieniu.
But let me ease your conscious.
Więc nie dam rady, ulżyć twemu cierpieniu.
Then there's no way I can relieve your suffering.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 489. Pasujących: 489. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo