Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ulga podatkowa" na angielski

Wyszukaj ulga podatkowa w: Definicja Synonimy
tax credit
tax relief
tax allowance
tax advantage
tax reduction
tax concession
tax break
tax incentive
tax benefit
tax disregard
W pierwszej kwestii władze francuskie wyjaśniły, że ulga podatkowa jest ich zdaniem najbardziej odpowiednim narzędziem dla osiągnięcia zamierzonego celu.
On this first point, the French authorities have explained that, in their view, the tax credit is the most appropriate instrument for meeting the objective being pursued.
Ponadto ulga podatkowa jest przyznawana tylko w określonych warunkach, które nie mają zastosowania w sposób ciągły.
Moreover, the tax credit is only granted under certain conditions which do not apply continuously.
Początkowe gest jako pierwsze Rada będzie nowa ulga podatkowa zarówno dla obywateli i szlachty.
Your initial gesture as First Council will be a new tax relief for both the citizens and the noblemen.
Z punktu widzenia Urzędu ulga podatkowa dotycząca aktywów własnych spółki nie może być zatem uzasadniona charakterem i ogólną strukturą systemu podatkowego Liechtensteinu.
In the Authority's view, therefore, the tax relief on the management company's own assets cannot be justified by the nature and overall scheme of the Liechtenstein taxation system.
Wydatki kwalifikowalne inwestycji przekraczają 100 mln EUR, a łączna kwota pomocy (dotacja i ulga podatkowa) jest wyższa od progu powodującego obowiązek zgłoszenia.
The eligible expenditure of the investment exceeds EUR 100 million, and the combined aid amount (grant and tax allowance) is above the notification threshold.
Drugi instrument to ulga podatkowa dla osoby prawnej przyznana przez Ministerstwo Finansów [12], szacowana na 11999223750 HUF (48,14 mln EUR) według wartości nominalnej, rozłożona na okres obejmujący lata 2007-2016.
Second, the Ministry of Finance is providing a corporate tax allowance [12] estimated at HUF 11999223750 (EUR 48,14 million) in nominal value disbursed over the years 2007 until 2016.
Powodem tego był fakt, że osiągano w ten sposób maksymalne dotacje do wywożonych towarów (ulga podatkowa dotycząca biodiesla w wysokości 1 USD za galon).
The reason for this was that it maximised the subsidy on the exported goods (USD 1 biodiesel tax credit per gallon).
W związku z powyższym ostateczna ulga podatkowa za mieszane paliwo zależy od tego, ile zawiera ono biodiesla.
Thus the final tax credit for the blended fuel depends on the proportion of biodiesel it contains.
Środek pomocy badany w niniejszej decyzji stanowi ulga podatkowa prowadząca do obniżenia podatku dochodowego należnego w normalnych warunkach od jej beneficjentów.
The measure under review in this decision consists of a tax credit that is set off against the corporation tax normally payable by beneficiaries.
Artikuł 27 TERCL (tymczasowa inwestycyjna ulga podatkowa)
Article 27 of TERCL (temporary investment tax credit)
Ta ulga podatkowa jest zatem specyficznym, zastępczym subsydium przywozowym w rozumieniu art. 3 ust. 4 lit. b) podstawowego rozporządzenia.
This tax credit is therefore a specific import substitution subsidy in the meaning of Article 3(4)(b) of the basic Regulation.
Władze belgijskie szacują, że ulga podatkowa udzielona do tego czasu wyniosła 51,87 mln EUR.
The Belgian authorities estimate the foregone tax credit up to that time at EUR 51,87 million.
Maksymalna ulga podatkowa w skali roku wynosi 50000 EUR na salę.
The maximum annual tax credit is capped at EUR 50000 per screen.
Okres objęty niniejszą decyzją kończy się 31 grudnia 2022 r. Władze włoskie spodziewają się, że ulga podatkowa będzie najintensywniej wykorzystywana w latach 2014 i 2015.
The period covered by this decision runs until 31 December 2022. The Italian authorities expect that the tax credit will be used most intensively in the years 2014 and 2015.
Ponadto ulga podatkowa obejmuje tylko część (30 %) kosztów przejścia na projekcję cyfrową i jest ograniczona do 50000 EUR rocznie.
Moreover, the tax credit covers only part (30 %) of the transition costs and is capped at EUR 50000 per year.
Komisja ocenia ponadto, że ulga podatkowa nie ma rozmiaru mogącego zmienić decyzje przedsiębiorstw o miejscu realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę inne parametry tych decyzji, w szczególności warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
The Commission considers that the amount of the tax credit is not such as to affect industrialists' decisions on where to locate their investment, given the other parameters of such decisions, including employment and remuneration conditions.
f) Artikuł 25 TERCL (ulga podatkowa z tytułu inwestycji w urządzenia podnoszące produktywność)
(f) Article 25 of TERCL (tax credit for investment in facilities for increasing productivity)
artykuł 5 (specjalna ulga podatkowa dla MSP),
Article 5 (special tax credit for SMEs),
Przychód osiągnięty w danym roku zostanie opodatkowany w następnym roku i w ten sposób ulga podatkowa zostanie wykorzystana dopiero w kolejnym roku.
Income generated in a given year will be taxed in the following year, and in this way the utilisation of the tax credit only takes effect in the subsequent year.
Mówiąc inaczej, maksymalna ulga podatkowa odpowiada kosztom przekształcenia, które są znacznie wyższe od szacunkowych średnich kosztów przekształcenia.
The maximum tax credit in other words corresponds to conversion costs that are significantly higher than the estimated average conversion costs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo