Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "umowy międzynarodowej" na angielski

Wyszukaj umowy międzynarodowej w: Definicja Synonimy
international agreement
international treaty

Sugestie

uwzględniając stan negocjacji w sprawie projektu umowy międzynarodowej o ściślejszej unii gospodarczej,
having regard to the state of play of the negotiations on the draft international agreement on a reinforced economic union,
Umowa miałaby mieć charakter umowy międzynarodowej o charakterze nadrzędnym wobec prawa europejskiego.
This would be an international agreement above European law.
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla podpisanej dnia 7 maja 1940 r. w Watykanie umowy międzynarodowej (Konkordatu) pomiędzy Stolicą Apostolską a Portugalią.
This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on 7 May 1940.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz ze Stanami Zjednoczonymi muszą odgrywać pierwszorzędną rolę w staraniach o to, aby najbardziej rozwinięte kraje doszły do porozumienia w zakresie najistotniejszych punktów umowy międzynarodowej przed końcem tego roku.
The Member States of the European Union and the United States must play a leading role, in the interests of having the most developed countries agree on the most important cornerstones of the international treaty before the end of the year.
Dlatego też uważam, że sprawa ponownego przystąpienia Federacji Rosyjskiej do tej umowy międzynarodowej ma charakter priorytetowy.
This is why I believe that the matter of getting the Russian Federation to re-accede to this international agreement is an important priority.
Dlatego też w Komisji Handlu Międzynarodowego jest szerokie poparcie dla koncepcji tej umowy międzynarodowej.
Accordingly, there is broad support in the Committee on International Trade for the concept of an international agreement.
Rada poleciła Komisji podjęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Wspólnoty do przedmiotowej umowy międzynarodowej.
The Council instructed the Commission to negotiate the accession of the Community to the international agreement in question.
Nie zawierają one żadnych elementów, które dałyby temu dokumentowi status umowy międzynarodowej.
They do not contain any elements that would give this document the status of an international agreement.
Unia Europejska zauważa, że Wspólnota przeprowadzi rozmowy w celu ustanowienia systemu międzynarodowych świadectw w kontekście wiążącej umowy międzynarodowej.
The European Union notes that the community is to conduct negotiations to establish an international certification scheme in the context of a binding international agreement.
Należy obecnie określić status EUTM RCA i personelu tej misji w ramach umowy międzynarodowej między Pana krajem a Unią Europejską.
It is now necessary to determine the status of EUTM RCA and its personnel by way of an international agreement between your country and the European Union.
umowy międzynarodowej odnoszącej się do stacjonowania wojsk,
an international agreement relating to the stationing of troops,
Komisja podejmuje umotywowaną decyzję w terminie 90 dni od otrzymania informacji od Danii o jej zamiarze zawarcia przedmiotowej umowy międzynarodowej.
The Commission shall take a reasoned decision within 90 days of being informed by Denmark of Denmark's intention to enter into the international agreement in question.
Jeżeli planowane jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia, przedłużenia lub wprowadzenia zmian do umowy międzynarodowej,
When it is intended to open negotiations on the conclusion, renewal or amendment of an international agreement,
Przedmiot: Propozycje Rządu Republiki Francji do projektu umowy międzynarodowej o powołaniu unii fiskalnej
Subject: French Government proposals for a draft international agreement on a fiscal union
Rząd Republiki Francji zaproponował włączenie do projektu umowy międzynarodowej o powołaniu unii fiskalnej zapisów, które umożliwią przenoszenie pieniędzy z polityki spójności na programy walki z bezrobociem w strefie euro.
The French Government has proposed that the draft international agreement establishing a fiscal union include provisions enabling the transfer of funds from the cohesion policy to programmes for combating unemployment in the eurozone.
Zgodnie z tą rezolucją państwa członkowskie muszą dołożyć starań na rzecz opracowania kompleksowej umowy międzynarodowej regulującej eliminowanie broni nuklearnej przy ścisłym nadzorze międzynarodowym.
Within the meaning of this resolution, Member States must place great emphasis on developing a comprehensive international agreement regulating the elimination of nuclear weapons under strict international supervision.
229 | Celem wniosku jest jedynie wykonanie zawartej przez Wspólnotę umowy międzynarodowej. |
229 | This proposal merely seeks to implement an international agreement concluded by the Community. |
Identyczna procedura obowiązuje w przypadku powiadomienia Parlamentu przez Komisję o wniosku dotyczącym stanowisk, które mają zostać przyjęte w imieniu Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej.
The same procedure shall apply when the Commission informs Parliament of a proposal concerning the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an international agreement.
Wymiana poglądów z przedstawicielami Parlamentu w grupie roboczej zajmującej się projektem tej umowy międzynarodowej
Exchange of views with Parliament's representatives at the working group discussing the draft international agreement
Projekt umowy międzynarodowej w sprawie wzmocnionej unii gospodarczej
Draft International Agreement on a Reinforced Economic Union
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 130. Pasujących: 130. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo