Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "umowy o pracę" na angielski

Wyszukaj umowy o pracę w: Definicja Synonimy
contract of employment
employment contract
work contract
work agreement
contracts of employment
Sformułowanie "indywidualne umowy o pracę" dodano również celem zapewnienia spójności.
The wording "individual contract of employment" is added for reason of consistency.
Uzgodnione wynagrodzenie wypłaca się zgodnie z ustaleniami umowy o pracę.
The agreed wages shall be paid in accordance with the provisions of the contract of employment.
Niezależność specjalisty ds. zgodności gwarantują między innymi postanowienia jego umowy o pracę.
The independence of the compliance officer shall be guaranteed in particular by the terms of his employment contract.
(d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę;
(d) protection of workers where their employment contract is terminated;
pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków wynikających z umowy o pracę; lub
the employer has not fulfilled its obligations under the work contract; or
System ten ma jeszcze jedną dodatkowy komponent: możliwość urlopu opiekuńczego nad dzieckiem, który nie przerywa ciągłości umowy o pracę.
The system has an additional component: the possibility of childcare leave, during which the contract of employment is not discontinued.
Dopisek ten konieczny jest do zaktualizowania sondażu i zawarcia różnych nowych wariantów umowy o pracę w analizie kształcenia zawodowego.
This amendment is needed to update the report and include different types of employment contract in the analysis of vocational training.
Przewodniczący Rady Administracyjnej Urzędu upoważniony jest do podpisania z panem Carlosem PEREIRĄ GODINHO umowy o pracę.
The Chairman of the Administrative Council of the Office shall be empowered to sign the contract of employment with Mr Carlos PEREIRA GODINHO.
a) pisemnej umowy o pracę; i/lub
(a) a written contract of employment; and/or
Personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę i podlegający ogólnym przepisom prawa pracy
Personnel employed under employment contract and governed by general labour laws
Ochrona osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Protection of persons working under a contract of employment
daty faktycznego rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia;
the date of the de facto termination of the contract of employment or its expiry;
Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich korzysta z prawa wyboru, przewidzianego w art. 15 rozporządzenia podstawowego, w chwili zawierania umowy o pracę.
Contract staff of the European Communities shall exercise the right of option provided for in Article 15 of the basic Regulation when the employment contract is concluded.
Podejmowane działania muszą być w szczególności ukierunkowane na osoby najmocniej dotknięte przez kryzys: osoby starsze, młodzież, osoby niepełnosprawne oraz pracowników niemających stałej umowy o pracę.
In particular, measures must be targeted at those most severely affected by the crisis: older people, young people, people with disabilities and workers without a permanent employment contract.
(Wszystkie osoby, dla których płace zaksięgowane są w pozycji "koszty osobowe" w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa powinny zostać tu ujęte, nawet jeśli w niektórych przypadkach brak umowy o pracę).
(All persons for whom payments are booked under the heading personnel costs in the profit and loss accounts of the enterprise should be included even if in some cases no contract of employment exists).
Niniejsza dyrektywa nie narusza ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do definicji wynagrodzenia, umowy o pracę, stosunku pracy ani pracownika.
This Directive shall be without prejudice to national law as regards the definition of pay, contract of employment, employment relationship or worker.
Należy przyjąć akty prawne w dziedzinach regulowanych przez Konwencję, które jednak nie są lub są jedynie częściowo objęte przepisami na szczeblu wspólnotowym (np. postanowienia dotyczące agencji rekrutacji, obowiązek posiadania przez pracownika podpisanej umowy o pracę).
Legislation should be adopted on those areas governed by the Convention but not covered, or only partly covered, at Community level (e.g.: regulation of recruitment agencies, requirement that an employee possess a signed contract of employment).
Wiadomo, że pracownicy zmuszani są często do pracy przez wiele godzin, bez odpowiedniego zakwaterowania, a nawet bez umowy o pracę, oraz otrzymują znacznie niższe niż ustalone początkowo wynagrodzenie.
It is well known that workers are often required to work long hours, without proper housing, even with no contract of employment, and are paid much less than initially agreed.
zrzekła się następujących praw przysługujących na mocy umowy o pracę (13) ...
has waived the following rights he enjoys under his contract of employment (13) ...
Uznaje umowy o pracę zawarte przez centrum przed przyjęciem niniejszego rozporządzenia.
Employment contracts concluded by the Centre before the adoption of this Regulation shall be honoured.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 299. Pasujących: 299. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo