Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uniemożliwić" na angielski

prevent
preclude
avoid
prevented from
make it impossible to
render
Strona nie uzasadniła, dlaczego cło wyrównawcze miałoby uniemożliwić indyjskim eksporterom przywóz.
The party did not substantiate why the countervailing duty would prevent Indian exporters from importing.
Wahadłowiec został zniszczony, aby uniemożliwić Armusowi opuszczenie planety.
The shuttlecraft has been destroyed to prevent any possibility of Armus leaving the planet.
Należy przedstawić procedury pozwalające uniemożliwić lub zmniejszyć powstawanie odpadów i resztek.
Procedures to preclude or minimise the generation of waste or leftovers must be provided.
Zacieniować, zaciemnić lub w inny sposób odznaczyć, aby uniemożliwić przypadkowe lub nieupoważnione wykorzystanie.
Shade, darken, or otherwise mark to preclude inadvertent or unauthorised use.
Specyficzne przepisy powinny zwiększyć przejrzystość rejestracji i uniemożliwić dezorientację konsumentów.
Specific provisions should enhance transparency of registration and avoid any possible consumer confusion.
Przedział pasażerski pojazdu musi być oddzielony od instalacji wodorowej, aby uniemożliwić gromadzenie się wodoru.
The passenger compartment of the vehicle must be separated from the hydrogen system in order to avoid accumulation of hydrogen.
Gaz, lasery, aby uniemożliwić ucieczkę zwierzętom.
Like what? Gas, lasers, to prevent escape of lab animals.
Kontroluje on łagodną infekcję i uniemożliwić im wyrastają.
It controls mild infection and prevent them from springing up.
Choć drobne przemieszczenie siłownika w stosunku do zamka może uniemożliwić automatyczne otwieranie.
Even the smallest displacement of actuator relative to the latch can prevent the automatic opening.
Utrzymywano także, że środki mogą uniemożliwić im przywóz i dalszą sprzedaż mrożonego łososia hodowlanego.
It was also claimed that the measures may prevent them from importing and continuing to sell frozen farmed salmon.
Platforma przechylająca powinna być zbudowana tak, aby uniemożliwić pojazdowi przesuwanie się wzdłuż jego osi wzdłużnych.
The tilting platform shall be constructed to prevent the vehicle moving along its longitudinal axis.
Jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności cywilnej nie powinno uniemożliwić poszkodowanym stronom dochodzenia prawa do sprawiedliwego odszkodowania.
Any limitation of civil liability should not prevent injured parties from being fairly compensated.
Nie powinno to uniemożliwić organowi odwoławczemu uprzedniego stwierdzenia, czy odwołanie jako takie jest dopuszczalne.
This should not prevent the review body from making a prior assessment of whether the review as such is admissible.
Artykuł ten w niezmienionej wersji może uniemożliwić niszczenie tych substancji.
This Article as written may prevent the destruction of these substances.
Zmiana polityki, reformy - oto czego potrzeba Liberii, by uniemożliwić powrót wojny, podkreśliła Ellen Johnson-Sirleaf.
In her address to MEPs, Mrs Sirleaf stressed the need to introduce policy changes and reforms to avoid the country sliding back into civil war.
Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby uniemożliwić utratę pestycydu podczas wyłączenia funkcji jego stosowania.
The machinery must be designed and constructed to prevent losses while the pesticide application function is stopped.
Presja ta powinna jednak uniemożliwić operatorowi o znaczącej pozycji rynkowej na poziomie hurtowym ustalanie nadmiernych cen detalicznych.
This retail price constraint, however, should prevent the operator that has SMP at the wholesale level from setting excessive retail prices.
W takim przypadku prezydent Sarkozy nie miałby czasu, aby uniemożliwić Putinowi zajęcie stolicy Gruzji.
In that case President Sarkozy would have had no time to prevent Mr Putin occupying the Georgian capital.
Powinniśmy uniemożliwić kontynuowanie szkodliwego obyczaju wypłat premii, tak powszechnego przed nastaniem kryzysu.
We should prevent the continuation of the damaging bonus culture prevalent before the crisis.
Obecnie władze egipskie przystąpiły do budowy podziemnej stalowej zapory, która ma uniemożliwić dostawy tunelami.
Today, it is the Egyptian authorities that have set about building an underground metal barrier in order to prevent any supplies getting through the tunnels.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 710. Pasujących: 710. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo