Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "unieważnić" na angielski

cancel
invalidate
annul
revoke
overturn
override
void
rescind
undo
nullify
Podobnie gwarant może w każdej chwili unieważnić swoje zobowiązanie.
Equally, the guarantor may cancel his undertaking at any time.
Musi unieważnić pierwszy ślub i udzielić następny.
He must cancel the first wedding and perform the second wedding.
Niezachowanie oryginału certyfikatu może unieważnić status dopuszczenia urządzeń.
Failure to retain the original certificate could invalidate the release status of the items.
Brak oryginalnego certyfikatu może unieważnić status dopuszczenia elementów do eksploatacji.
Failure to retain the original certificate could invalidate the release status of the items. NOTE:
To legalne małżeństwo, i chciałbym je legalnie unieważnić.
This is a legal marriage and I would like to legally cancel it.
Chcę unieważnić czeki od 10,001 do 90,000.
I need to cancel checks from 10,001 to 90,000.
Chcę tylko unieważnić moje karty kredytowe.
I just want to cancel my credit cards.
Może mógłby je pan unieważnić i dać mi nowe.
So, maybe you could cancel them and hand me new ones.
Takie działania mogą unieważnić moją gwarancję.
This action may invalidate my warranty.
Nie możecie unieważnić mojej karty kredytowej!
No, no, you can't cancel my credit card!
Jeżeli Państwo Członkowskie zamierza unieważnić zezwolenie, informuje o tym posiadacza i wysłuchuje jego opinii.
When a Member State intends to cancel an authorisation, it shall inform and hear the authorisation holder.
Mały Tony zgodził się unieważnić zlecenie?
Little Tony agreed to cancel the contract?
Zgłoszenia nie można unieważnić po zwolnieniu towarów.
The declaration shall not be invalidated after the goods have been released.
Modyfikacja załącznika może unieważnić podpis cyfrowy tej wiadomości.
Modifying an attachment might invalidate any digital signature on this message.
Pan Hobson chce unieważnić polisę na życie...
Mr. Hobson is trying to void a life insurance policy.
Jeśli tylko to zeznanie, jestem skłonny je unieważnić.
Because if it's just that statement, I am prone to overturn.
Który zamierzamy unieważnić, aby uhonorować poległych rodaków.
One we are willing to dissolve in honor of our fallen countrymen.
Mamy 90 podpisów żeby unieważnić Grecką loterię biletów.
We've got 90 signatures for a resolution to abolish the Greek ticket lottery altogether.
Próbujemy unieważnić małżeństwo i pozywamy księdza.
We're annulling the marriage and suing the minister.
Będąc wewnątrz, możesz unieważnić protokół awaryjnej ewakuacji.
You can override the emergency evacuation protocol if you're inside.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 340. Pasujących: 340. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo