Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: należy unikać
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "unikać" na angielski

avoid
dodge
evade
shun
stay away from
duck
stay out
steer clear
prevented
prevent

Sugestie

W tym zakresie Komisja powinna unikać wszelkich znaczących redukcji budżetu.
To this extent, the Commission should avoid any significant reduction of budget.
Państwa członkowskie powinny unikać powielania w procesie gromadzenia danych.
Member States should avoid duplication in the collection of the data.
Bedziesz unikać jej telefonów, ona cię zostawi.
You dodge her calls long enough, she'll leave you alone.
On nawet nie próbuje unikać moich pocisków.
He's not even trying to dodge my bullets.
Europa musi chronić - ale musi unikać pokusy protekcjonizmu.
Europe needs to protect - but it must avoid the temptation of becoming protectionist.
EBOR powinien również unikać powielania działań tych innych publicznych instytucji finansowych.
The EBRD should also avoid duplicating the activities of such other public financing institutions.
Najlepiej jest unikać stosowania Ciprofloxacin Bayer w czasie ciąży.
It is preferable to avoid the use of Ciprofloxacin Bayer during pregnancy.
Musimy unikać generalizacji i kontynuować proces dialogu.
We must avoid generalisations and embark on the dialogue process.
Z pewnością powinniśmy unikać proponowania wielu nowych środków.
We should certainly avoid proposing a lot of new measures.
Tego rodzaju przeszkód musimy unikać w przypadku inicjatywy obywatelskiej.
It is these kinds of obstacles that we must avoid in the case of the citizens' initiative.
Proszę jednak nie unikać dłużej tej kwestii.
However, do not avoid the issue any longer.
Muszą przy tym unikać wszelkich konfliktów interesów.
In doing so, they must avoid any conflict of interests.
Powinniśmy zatem unikać przejmowania pakietów akcji w przemyśle samochodowym.
Therefore, we should avoid taking shareholdings in the car industry.
Musimy unikać tych kierunków działania i określić kwestie wymagające dalszych działań.
We have to avoid these trajectories and identify the issues requiring further action.
W przyszłości musimy unikać podobnych niewłaściwych środków.
We must avoid inappropriate measures like this in future.
Kiedyś lepiej pomagałaś mi unikać tego absurdu.
You used to be better at helping me avoid this nonsense.
Podczas oznaczania unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
Avoid the influence of direct sunlight during the determination.
Z powodów prawnych, muszę unikać choreografii Dereka.
I have to avoid Derek's choreography for legal reasons.
Sugeruję unikać popełnienia tego samego błędu.
I suggest you avoid making the same mistake.
Założyłem kostium by unikać Carrie, ale później...
I put it on at first to avoid Carrie, but then...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3755. Pasujących: 3755. Czas odpowiedzi: 122 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo