Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: chcemy uniknąć
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uniknąć" na angielski

Sugestie

Innymi słowy musimy bezwzględnie uniknąć błędów strategii lizbońskiej.
In other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
Dokładnie takiego nadmiernego zainteresowania chcieliśmy uniknąć.
This is exactly the sort of undue attention we sought to avoid.
Pozwoli to uniknąć niepewności prawnej w styczniu 2008 r.
That will prevent a situation of legal uncertainty in January 2008.
Podobnie jak pan, chciałbym uniknąć powtórki ubiegłorocznego kryzysu.
Like you, I wish to prevent a repetition of last year's crisis.
Picard, masz jedną/szansę aby uniknąć zniszczenia.
You have one chance to escape destruction, Picard.
Aby uniknąć tego, strony zgłosiły możliwość zawarcia ugody.
To avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
Musimy uniknąć odnowienia konfliktu na Bałkanach.
We must avoid a renewed conflict in the Balkans.
Dzięki temu moglibyśmy uniknąć przedłużania obecnego pięcioletniego opóźnienia.
Doing this could avoid adding to the existing five-year delay.
Oczywiście przewidziano wiele odstępstw, by uniknąć delokalizacji.
Of course, many derogations have been provided for in order to avoid relocations.
Dokapitalizowanie pozwala uniknąć natychmiastowej i nieuporządkowanej likwidacji grupy Dexia.
The recapitalisation is helping to avoid the immediate and disorderly break-up of Dexia.
Aby uniknąć konfliktów dotyczących jurysdykcji państw członkowskich, należy określić miejsce faktycznego wykorzystania usług.
To avoid conflicts concerning jurisdiction between Member States, the place of actual consumption should be specified.
Agencja pozwoli także uniknąć powielania prac obu organów.
It will also help avoid the duplication of work between the two bodies.
Wymaganą dawkę należy podawać ręcznie, aby uniknąć omyłkowego przedawkowania.
The required dose should be administered by hand to children to avoid overdosage by mistake.
W ten sposób moglibyśmy uniknąć niepożądanego powielania ich wysiłków.
That way we could avoid the undesirable duplication of their efforts.
Dlatego uważam, że dobrze by było uniknąć ograniczenia tych budżetów.
Hence, I believe that it would be a good idea to avoid cutting these budgets.
Pomimo zastosowania kosztownych środków odbudowy zdołaliśmy dotychczas uniknąć jedynie całkowitego upadku systemu.
Despite costly recovery measures, all we have managed to avoid so far is a complete collapse of the system.
Aby uniknąć stronniczości, powinniśmy również jako minimalny wymóg uwzględnić zasadę słuszności.
In order to avoid bias, we should also include the principle of equity as a minimum requirement.
Pomożemy również uniknąć konsekwencji podobnych zdarzeń w przyszłości lub je ograniczyć.
We will also be helping to avoid or reduce the consequences of similar events in the future.
Podejmowano wszelkie wysiłki, aby uniknąć najgorszego.
Every effort has been made to prevent the worst.
Aby uniknąć podobnych katastrof, należy zwrócić szczególną uwagę na środki zapobiegawcze.
In order to avoid similar disasters, particular attention should be paid to preventive measures.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9948. Pasujących: 9948. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo